Sökning: "modified Jones model"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden modified Jones model.

 1. 1. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 2. 2. VD:ns löneincitament och resultatmanipulering : En studie på svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Rehme; Lizette Wiedel; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; Ledningsincitament; Resultatkvalitet; Diskretionära Periodiseringar; Ersättning till ledande befattningshavare;

  Sammanfattning : Verkställande direktörer kan ha incitament att manipulera resultatet i syfte att öka sin variabla lön, åtminstone påvisar amerikanska studier ett positivt samband mellan andel rörlig lön och resultatmanipulation. Då implementering av incitamentsprogram till VD sedan 2000-talets början ökat i Sverige, samtidigt som sambandet ej undersökts i en svensk kontext, syftar studien till att undersöka alternativhypotesen det finns ett samband mellan verkställande direktörers relativa andel rörlig ersättning och diskretionära periodiseringar genom regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipuleringens befintlighet vid värdering till verkligt värde : En studie om tillämpning av IAS 41 hos svenska och kanadensiska skogsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elinor Helgeson Schrijvers; Jessica Karlsson; [2021]
  Nyckelord :IAS 41; Earnings Management; Biological assets; Discretionary accruals; IFRS; The Modified Jones Model; IAS 41; Resultatmanipulering; Biologiska tillgångar; Godtyckliga periodiseringar; IFRS; The Modified Jones Model;

  Sammanfattning : En redovisning enligt IFRS ska ge en rättvisande bild för de finansiella rapporternas användare. För att uppnå den rättvisande bilden har IFRS olika värderingsmetoder, en av dessa är värdering till verkligt värde. Den standarden som hanterar verkligt värde är IFRS 13. LÄS MER

 4. 4. Har IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten? : En kvantitativ studie om IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten på de finansiella rapporterna utgivna av företagen noterade på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Eriksson; Josefine To; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; accounting quality; earnings management; modified Jones model; partial Jones model; IFRS 15; redovisningskvalitet; resultatmanipulering; modifierad Jonesmodell; partiell Jonesmodell;

  Sammanfattning : IFRS 15 trädde i kraft 1 januari 2018, och innebar en stor förändring för intäktsredovisningen. Det saknas studier genomförda i en svensk kontext som undersöker om IFRS 15 haft någon påverkan på redovisningskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Med Rätt att Manipulera?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bergström; Emelie Lundin Jönler; Anna Matson; [2020]
  Nyckelord :Earnings management; Non-discretionary accruals; incentive programs; Company Size; Agency Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose This study aims to investigate earnings management based on company size and incentive programs within all large-, mid- and small cap companies in the US technology industry. Theoretical perspectives The results of the study are analyzed on the basis of agent theory and a developed model of agent theory in the form of managerial power approach. LÄS MER