Sökning: "modifierad Jonesmodell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden modifierad Jonesmodell.

 1. 1. Resultatmanipulation inför aktiefinansierade nordiska förvärv : En djupdykning i serieförvärvare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnsjö; Edward Grönblom; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; M A; serial acquirers; modified Jones Model; non-cash issue acquisition; Resultatmanipulation; förvärv; serieförvärvare; modifierad Jonesmodell; apportemission;

  Sammanfattning : Den här studien avser främst att bestämma huruvida nordiska förvärvare som finansierar uppköp via apportemissioner brukar sig av resultatmanipulation i kvartalen kring förvärvet. Syftet sträcker sig dessutom till att avgöra om den effekten är större för serieförvärvare än för enstaka förvärvare. LÄS MER

 2. 2. Har IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten? : En kvantitativ studie om IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten på de finansiella rapporterna utgivna av företagen noterade på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Eriksson; Josefine To; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; accounting quality; earnings management; modified Jones model; partial Jones model; IFRS 15; redovisningskvalitet; resultatmanipulering; modifierad Jonesmodell; partiell Jonesmodell;

  Sammanfattning : IFRS 15 trädde i kraft 1 januari 2018, och innebar en stor förändring för intäktsredovisningen. Det saknas studier genomförda i en svensk kontext som undersöker om IFRS 15 haft någon påverkan på redovisningskvaliteten. LÄS MER

 3. 3. Revision som skydd mot resultatmanipulering : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Källse; Gustav Jansson; [2018]
  Nyckelord :Revision; Revisionsplikt; Resultatmanipulering; Periodiseringar; Modifierad Jonesmodell;

  Sammanfattning : Redovisningslitteraturen tar för givet att revision är en kontrollfunktion som tillför pålitlighet och ökar kvaliteten på finansiella rapporter. Hur väl denna funktion fungerar är dock ett förhållandevis outforskat område, i synnerhet vad gäller privata företag. LÄS MER

 4. 4. Redovisningskvalitet genom Modifierad Jonesmodell : En studie av skillnader i mindre bolag som omfattas av frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Eriksson; Nathalie Östman; [2017]
  Nyckelord :Frivillig revision; Modifierad Jonesmodell; Oväntade periodiseringar; Redovisningskvalitet;

  Sammanfattning : Den ursprungliga idén till studien återfinns i Tobias Svanströms avhandling från 2008. Svanström la fram ett förslag att undersöka redovisningskvalitén efter avskaffandet av revisionsplikten 2010. Förslaget väckte intresse hos författarna och studien tog form. LÄS MER