Sökning: "modifierad intressentmodell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden modifierad intressentmodell.

 1. 1. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan regelverken RFR 2 och K3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniella Dennerlund; Michaela Gulldén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; revenue recognition; framework; recognition; control; positive accounting theory; stakeholder theory; modified stakeholder model; key performance indicators; solidity; debt to equity ratio; return on total capital; return on equity; dividends; corporate taxation; RFR 2; K3; IFRS 15; intäktsredovisning; regelverk; recognition; kontroll; positiv redovisningsteori; intressentteorin; modifierad intressentmodell; nyckeltal; soliditet; skuldsättningsgrad; räntabilitet på totalt kapital; räntabilitet på eget kapital; utdelning; bolagsskatt;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning är av stor vikt för företag och bedöms i de flesta fall vara en av de största bokföringsposterna. Olika redovisningsmetoder kan ge upphov till olika utfall vilket kan påverka de intressenter som företaget interagerar med. LÄS MER

 2. 2. IAS 39 vs. IFRS 9 – En komparativ studie ur ett intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Armin Balesic; Ronny Chau; [2017]
  Nyckelord :IAS 39; IFRS 9; accounting; impairment; measurement; classification; reclassification; qualitative characteristics; stakeholder theory.; IAS 39; IFRS 9; redovisning; nedskrivning; värdering; klassificering; omklassificering; kvalitativa egenskaper; intressentteori.;

  Sammanfattning : IASB påbörjade utvecklingsarbetet av en ny standard efter den globala finanskrisen då den nuvarande standarden IAS 39 kritiserats hårt från flera håll för att vara för komplicerad och bristande i sin redovisning av finansiella tillgångar. IASB:s arbete resulterade i färdigställandet av IFRS 9 år 2016 med syfte att ersätta IAS 39 gällande finansiella instrument. LÄS MER

 3. 3. SOU 2015:8 – En studie över intressenternas attityder till en ny företagskategori samt ny årsredovisningslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Samuel Ekdahl; Stefan Swiatek; [2016]
  Nyckelord :Keywords: EU- Directive 2013 34 EU; SOU 2015:8; micro-entities; annual accounting acts; stakeholder theory; principal agent theory; legitimacy theory.; EU-direktiv 2013 34 EU; SOU 2015:8; mikroföretag; ÅRL; BFL; intressentteori; principal - agentteori; legitimitetsteori.;

  Sammanfattning : Inom EU pågår ett ständigt arbete med harmonisering av lagar i syfte att utforma och införa lagstiftning av högsta kvalitet, samtidigt som hänsyn tas till att de administrativa bördorna står i proportion till deras nytta. Med detta som bakgrund har EU arbetat med att främja lättnader för små och medelstora företag på internationell såväl som nationell nivå, vilket resulterade i en revision av de egna direktiven. LÄS MER

 4. 4. Tredjemanskontroll - Säker rätt är säkert rättssäker : En studie med utgångspunkt i betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62)

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emelie Fjällman; [2014]
  Nyckelord :Third party control; Rule of Law; tax procedures; SOU 2013:62; third party audits; third party injunction; third party control process; the ECHR; control efficiency; general; general third party control; general third party audit; increase Rule of Law; proposals for improvement; dir. 2012:14; legal perspective; modified stakeholder model; duty of notification; Tax Office; Tredjemanskontroll; rättssäkerhet; skatterätt; SOU 2013:62; Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet; tredjemansrevision; tredjemansföreläggande; skatteförfarandet; tredjemanskontrollförfarandet; EKMR; kontrolleffektivitet; generell; generell tredjemanskontroll; generell tredjemansrevision; ökad rättssäkerhet; förbättringsförslag; dir. 2012:14; rättssäkerhetsperspektiv; kontrollerade; reviderade; modifierad intressentmodell; remissutlåtanden; undanta handlingar; underrättelseskyldighet; kontrollverksamhet; Skatteverket; SKV;

  Sammanfattning : SKV and Tullverket have several important tools and methods available in each activity to ensure that taxes and fees are paid and charged rightfully. Among other things they use tax or customs surcharges, targeted and general third party injunctions or targeted and general third party audits. LÄS MER