Sökning: "modifierade Jonesmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden modifierade Jonesmodellen.

 1. 1. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskvalité & Informationsasymmetri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Chiara Prior; [2020-07-09]
  Nyckelord :Redovisningskvalité; Informationsasymmetri; Resultatmanipulering; Kris; Periodiseringar; Likviditet;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Finansiella rapporter bedöms hålla hög kvalité då de återger ekonomiskahändelser på ett rättvisande sätt. Samtidigt anses det ibland finnas incitament för rapporterande företag attsänka kvalitén på sina finansiella rapporter. LÄS MER

 3. 3. Revision som skydd mot resultatmanipulering : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Källse; Gustav Jansson; [2018]
  Nyckelord :Revision; Revisionsplikt; Resultatmanipulering; Periodiseringar; Modifierad Jonesmodell;

  Sammanfattning : Redovisningslitteraturen tar för givet att revision är en kontrollfunktion som tillför pålitlighet och ökar kvaliteten på finansiella rapporter. Hur väl denna funktion fungerar är dock ett förhållandevis outforskat område, i synnerhet vad gäller privata företag. LÄS MER

 4. 4. Redovisningskvalitet genom Modifierad Jonesmodell : En studie av skillnader i mindre bolag som omfattas av frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Eriksson; Nathalie Östman; [2017]
  Nyckelord :Frivillig revision; Modifierad Jonesmodell; Oväntade periodiseringar; Redovisningskvalitet;

  Sammanfattning : Den ursprungliga idén till studien återfinns i Tobias Svanströms avhandling från 2008. Svanström la fram ett förslag att undersöka redovisningskvalitén efter avskaffandet av revisionsplikten 2010. Förslaget väckte intresse hos författarna och studien tog form. LÄS MER

 5. 5. Revisionsutskott och koncentrerat ägande : En studie om sambandet mellan earnings management och corporate governance i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Segerlund; Anton Wirén Brandt; [2016]
  Nyckelord :earnings quality; earnings management; corporate governance; revisionsutskott; koncentrerat ägande;

  Sammanfattning : Med earnings management kan bolagsledningen dölja bolagets verkliga prestation från dess intressenter. Revisionsutskott och stora ägare är två corporate governance mekanismer som genom att granska bolagets ekonomiska rapportering leder till minskad earnings management. LÄS MER