Sökning: "molander A"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden molander A.

 1. 1. The Performance of Socially Responsible Investments : Are Swedish mutual funds forced to pay a price for doing good?

  Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Gordon Molander; Carl Jönsson Asp; [2021]
  Nyckelord :SRI; ESG; Mutual Equity Funds; Conventional; Fund Performance; Portfolio Analysis;

  Sammanfattning : The financial performance of Socially Responsible Investing (SRI) strategies is heavily debated in the modern age. Due to lack of evidence on Swedish SRI performance, Swedish investors are uncertain about placing their financial assets in these strategies as they are afraid expected to sacrifice their financial return for doing good. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av GNSS-baserade fri stationsetableringsmetoder : En jämförelse av realtidsuppdaterad fri station och 180-sekundersmetoden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Ekman; Malin Molander; [2021]
  Nyckelord :RUFRIS; 180 seconds method; NRTK; free station; RUFRIS; 180-sekundersmetoden; NRTK; fri station;

  Sammanfattning : Behovet av mätning med totalstation har inom många områden minskat till förmån för mätning med GNSS-baserad teknik som ett resultat av dess större flexibilitet och ofta acceptabla osäkerhet. GNSS-baserad mätning kan dock begränsas av olika faktorer, vilket skapar ett behov av mätning med totalstation. LÄS MER

 3. 3. Hur styr ledare sina medarbetare för att de ska arbeta mot gemensamma mål? : Fallstudie i en avdelning som använder sig av den agila metoden scrum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ester Arévalo Olsson; Anton Molander; [2021]
  Nyckelord :Scrum; agil; agilt; målkongruens; agentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att med hjälp av agentteorin skapa en förståelse kring hur ledare styr medlemmar mot gemensamma mål i en organisation som använder sig av Scrum. Metod: En kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer från en agil avdelning har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem. En kvalitativ studie om socialsekreterares bedömningar av barnets bästa.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jenny Loklev; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim for this study was to explore how social workers describe their work with children’s placed in foster care when it comes to making desicions about custody transfer to foster parents. The law regulates that a custody transfer should be based on the best interests of the child which requires that an assessment is made by the social worker about the needs of the specific child. LÄS MER

 5. 5. Tyst kunskap i socialt arbete : handling för hopp och hävstång (eller att få syn på kunskap genom upptäcktsfärder kors och tvärs)

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Edith Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Tacit knowledge; Social work; The tacit dimension; Practical knowledge; Reflection; Social work practice; Reflective practitioner; Implicit knowledge; Tyst kunskap; Socialt arbete; Den tysta dimensionen; Praktisk kunskap; Reflektion; Reflekterande praxis; Reflekterande praktiker; Implicit kunskap;

  Sammanfattning : Begreppet tyst kunskap är centralt i uppsatsen och utgår från Polanyis förståelse att vi kan veta mer än vi kan säga. Syftet med uppsatsen är att utforska begreppet tyst kunskap med utgångspunkt i Polanyis teori om tyst kunskap. LÄS MER