Sökning: "mona alic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mona alic.

  1. 1. Hur individen upplever sig själv efter att ha varit sjukskriven på grund av stress

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Mona Alic; [2017]
    Nyckelord :Själv; självbild; stress; utmattningssyndrom; tematisk analys;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur individen upplever sig själv efter att ha varit sjukskriven på grund av stress. Detta undersöktes genom intervjuer med fyra deltagare och det transkriberade materialet analyserades med tematisk analys (TA). LÄS MER