Sökning: "money"

Visar resultat 1 - 5 av 3468 uppsatser innehållade ordet money.

 1. 1. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Utredning om lönsamhet av solceller för privata hushåll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Abdullah Al-Jadirji; [2024]
  Nyckelord :electricity consumption; electricity production; payback period; investment support; electricity bill; elförbrukning; elproduktion; återbetalningstid; investeringsstöd; elräkning;

  Sammanfattning : År 2015 fastställde FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 7.2, en del av det sjunde målet om hållbar energi för alla, anger att den globala andelen förnybar energi behöver öka för att minska effekterna av fossila bränslen. LÄS MER

 3. 3. FRÅN HUS FÖR BILDNING TILL NÖJESPALATS : En studie av hur innebörder av kulturbegreppet (re)produceras i lokala medier i relation till etableringen av två kulturhus i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Robert Herrala; [2024]
  Nyckelord :kulturhus; kulturbegreppets innebörder; diskurser om kultur;

  Sammanfattning : Title: From a house for cultural formation to a pleasure palace A study of how the concepts of culture are being (re)produced in local media in relations to the establishment of two culture houses in northern Sweden By analysing the concept of culture, (re)produced in local media content about two culture houses in northern Sweden – Kulturens hus in Luleå and Sara kulturhus in Skellefteå – this study investigates and problematises the ongoing struggle for power in the different discourses on the significance of culture in society. A power struggle which the establishment of culture houses in northern Sweden is a publicly debated part of. LÄS MER

 4. 4. Att vara äkta eller sälja sig för pengar : Föreställningar om artisters autenticitet i samband med reklamsamarbeten med externa varumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Kerrouchi; Julia Jakobsson; [2024]
  Nyckelord :Authenticity; artists; music; influencer; influencer marketing; advertising; celebrity endorsement; qualitative interviews; focus groups; Autenticitet; artist; musik; influencer; influencer marketing; marknadsföring; kändissamarbeten; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : For decades authenticity has been of great interest in media and communication research. With this study, we aim to contribute to the research with a new perspective where authenticity is examined in artists who use influencer marketing on social media. LÄS MER

 5. 5. Räddningstjänst under höjd beredskap - En studie om samverkan med frivilliga försvarsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Malin Svensson; [2024]
  Nyckelord :Räddningstjänst under höjd beredskap; RUHB; Sveriges civila försvar; civilt försvar; samverkan; frivilliga försvarsorganisationer; FFO; avtalspersonal; arbetsuppgifter; organisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to the increasing threat against Sweden and the worsened security policy situation, Sweden is strengthening both the military and civil defense. The fire and rescue service are an important part of the civil defense and during war, since their responsibility, in case of war, is expanded to include detecting, marking and clearing of dangerous areas as well as indication and decontamination of nuclear- and chemical weapons. LÄS MER