Sökning: "monica larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden monica larsson.

 1. 1. “Låt maten vara din medicin och medicinen din mat” - En intervjustudie om uppfattningar och användningen av läkeväxter i hälsofrämjande syfte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Karoline Karttunen; Mirjam Larsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Läkeväxter; vilda ätliga växter; hälsofrämjande; uppfattningar; ekologiskt perspektiv; autonomi;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet, kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Monica PetersonExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 30 (exkl. titelsida, försättsblad, begreppslista, innehållsförteckning och bilagor)Termin/år: Vt 2019... LÄS MER

 2. 2. Överviktiga patienters upplevelser av bemötande från anestesisjuksköterskan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Johansson; Monica Larsson; [2019]
  Nyckelord :bemötande; överviktiga patienter; anestesisjuksköterskan; trygghet; kroppen;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att människor med övervikt kan utsättas för olika situationer i samhället som upplevs som sårande och diskriminerande. Det finns studier som visat att hälso- och sjukvårdspersonal kan ha en negativ attityd mot överviktiga. LÄS MER

 3. 3. SAMBAND AVKODNING NOTER och ORD. "När jag ska läsa noter är det som att läsa text, det sätter sig liksom inte..."

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractMagisteruppsats: 15 hpProgram och/eller kurs: SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Per-Olof ThångExaminator: Monica ReichenbergRapport nr: HT18-2910-268-SLP610Nyckelord: avkodningsförmåga, ord, noter, läsning, SVR, kulturskola, lärmiljöSyfte: Studiens syfte är att främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter. Om det finns något samband mellan de båda avkodningsförmågorna, är studiens syfte att i samverkan med elever, föräldrar och lärare främja den mest optimala lärmiljön utifrån elevernas förutsättningar, så de får det stöd de är i behov av även i kulturskolan. LÄS MER

 4. 4. Hur upplevs fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt? : Att våga och att orka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Monica Larsson; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; trötthet; rädsla; välbefinnande; självförtroende; livskvalitet;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Den orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall globalt. Fysisk inaktivitet är en stark riskfaktor för kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att arbeta i glesbygd och tätortsnära landsbygd

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Åsa Eliasson; Monica Larsson; [2016]
  Nyckelord :Ambulance care; experience; rural area; qualitative approach; long distance; prehospital care; Sweden; near-urban rural area; Ambulanssjukvård; erfarenhet; glesbygd; kvalitativ metod; långa avstånd; prehospitalt arbete; Sverige; tätortsnära landsbygd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är långa avstånd i Västerbottens inland och 11 av 14 ambulansstationer har genomsnittliga transportsträckor som överstiger 90 km per uppdrag. De avstånd som förekommer i glesbygd och tätortsnära landsbygd innebär långa framkörningstider till patienten och längre tid innan ankomst till närmsta vårdenhet eller sjukhus, än i tätort eller storstäder. LÄS MER