Sökning: "monica proven"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden monica proven.

 1. 1. Myten om matematiken : En kvalitativ fallstudie om elevers möjligheter till lärande i matematik

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ingela Enström; Monica Martinssson; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; formativt arbetssätt; mindset; självreglerat lärande;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative case study is to describe and understand what perception students have about their learning in mathematics, and how mathematics teaching can provide the preconditions for all students' mathematical development. The theoretical framework of the study describes a growth mindset as a success factor in mathematics learning. LÄS MER

 2. 2. Europeanisation Through Culture : The Swedish cities of Lund’s and Umeå’s applications to become the European Capital of Culture 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Lorraine Jonis; [2014]
  Nyckelord :Sweden; Spatiality; European Capital of Culture; Regeneration; Reconceptualisation; Europeanisation; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis compares the Swedish cities of Lund’s Meaningful Meetings and Umeå’s Curiosity and Passion - The Art of Co-Creation applications to be named European Capital of Culture (ECOC) 2014. The applications focus on two criteria of the EU, European Dimension and City and Citizens. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans stöd till föräldrar vars nyfödda eller lilla barn är beroende av sjukhusvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Monica Brandel; Anette Lerjebo; Sara Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Experience; hospital; infant; newborn; nurse; parents; support.; Föräldrar; nyfödd; sjukhus; sjuksköterska; spädbarn; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Det föds drygt 110.000 barn i Sverige varje år och nästan 10% behöver neonatalvård på grund av för tidig födsel eller sjukdom. I denna situation befinner sig föräldrarna i en värld fylld med oro och ovisshet över sitt barns överlevnad och utveckling, vilket kan skapa en kris hos föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogisk handledning i förskolan. En deskriptiv intervjustudie om tio förskollärares upplevelser och erfarenheter av specialpedagogisk handledning i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Alkstrand; Monica Provén; [2010-04-19]
  Nyckelord :handledning; förskola;

  Sammanfattning : SyfteStudien är en deskriptiv studie av upplevelser och erfarenheter förskollärare har av specialpedagogisk handledning i förskolan.Frågeställningar• Upplever förskollärarna att den specialpedagogiska handledningen har förändrats över tid?• Har förskollärarna upplevt behov av specialpedagogisk handledning?• Vad upplever förskollärarna att den specialpedagogiska handledningen har handlat om?• Vad upplever förskollärarna att den specialpedagogiska handledningen främst handlar om, enskilda barn eller hela barngruppen?• Upplever förskollärarna att den kunskap som erhålls genom den specialpedagogiska handledningen används i verksamheten?• Vad har förskollärarna för visioner om hur den specialpedagogiska handledningen skulle kunna se ut idealt?Metod: Studien är hermeneutiskt inspirerad i tolkningen av resultatet. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogik. Faktorer som styr specialpedagogens uppdrag. Factors which controls the commission of the special pedagog

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Monica Hallström; Eva Seldert; [2007]
  Nyckelord :skolledning; strävansmål; styrdokument; tolkning; uppnåendemål;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete var att undersöka den syn som ledningsfunktioner för skola och elevhälsa gav avseende specialpedagogens roll i en skola för alla. Till grund för studien låg tre frågeställningar vilka var; begreppet specialpedagogik, specialpedagogiska arbetsuppgifter och en skola för alla. LÄS MER