Sökning: "monika ringdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden monika ringdahl.

  1. 1. Lärstilar : Hur ska vi i skolan lära ut så att eleverna kan lära in ?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Monika Ringdahl; [2006]
    Nyckelord :Learning styles; NLP; VAK-test; The Dunn Dunn Learning styles Model; Multisensory education; Lärstilar; NLP; VAK-test; Lärstilsmodellen; Multisensorisk undervisning.;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ta reda på hur medvetna lärare på lågstadiet är av lärstilar och hur de praktiserar detta i sin undervisning. Jag har intervjuat sju lärare på lågstadiet för att ta reda på detta. Lärarna i min undersökning är relativt medvetna om lärstilar. LÄS MER