Sökning: "monokulturalism"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet monokulturalism.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur en grupp utländska lärare upplever sin situation i svensk skola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Svitlana Bäck; Pia Lahti; [2011-08-22]
  Nyckelord :utländska lärare; mångkulturalism; monokulturalism; Bourdieu; kapitalteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en grupp utländska lärares kunskaper och erfarenheter värderades i svensk skola. Vad hade de med sig som behövdes i den svenska skolan och hur värderades detta? Vad ansågs som en tillgång och vad ansågs som en brist? Vi ville också undersöka hur betydelsen av kunskaper i svenska uppfattades. LÄS MER

 2. 2. Mångkulturalism i skolundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Andersson; Eda Eliyürekli; [2010]
  Nyckelord :didaktik; didactic; mångkulturalism; multiculturalism; etnicitet; ethnicity; monokulturalism; monoculturalism;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att se ifall lärare planerar och genomför sina lektioner olika beroende på om det är en mono- eller mångkulturell klass. För att få en så bred bild av vårt ämnesområde så använde vi oss av två olika metoder när vi samlade in data. LÄS MER

 3. 3. Finns ett mångkulturellt förhållningssätt i en etniskt homogen skola? - En undersökning om monokulturalitet i svensk skola.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotte Lidholm; Katarina Wallentin; [2009]
  Nyckelord :MÃ¥ngkultur; interkulturell pedagogik; etniskt hom;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om en skola i en etniskt homogen svenskkranskommun till Göteborg, arbetar och undervisar ur ett mångkulturellt/interkulturelltperspektiv.Uppsatsen bygger på en fallstudie med kvalitativa intervjuer och observationer med en rektoroch två pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Vi och islam : En kritisk diskursanalys av debatten kring islam och muslimer i media

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Sarang Ahsani Ghahreman; [2006]
  Nyckelord :Diskurs; eurocentrism; islam; monokulturalism; muslimer; orientalism; postkolonialism; slöja;

  Sammanfattning : Debatten om islam och muslimer kretsar kring en postkolonial diskursordning som aktualiseras genom den orientaliska, essentiella och eurocentriska diskursen. Under perioden 030601-040101 är en distinktion mellan Occidenten och Orienten tydlig när islam och muslimer kommer på tal i DN och Expressens krönikor och debattsidor. LÄS MER