Sökning: "montessori barnsyn"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden montessori barnsyn.

 1. 1. Diskurser om förskolans pedagogiska inomhusmiljö - En kvalitativ studie som jämför två förskolors inomhusmiljöer, lärandematerial och barnsyn, utifrån Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patricia Hageräng; Karolina Ingeroth Lindbom; [2018]
  Nyckelord :Diskurser; Montessori; Reggio Emilia; förskola; inomhusmiljö; plats; rum; lärandematerial; barnsyn;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i förskolans inomhusmiljö, där diskurser konstrueras utifrån pedagogers tankar och visioner om den rådande inomhusmiljön, dess lärandematerial och barnsyn. Studiens syfte är att jämföra de diskurser om förskolemiljö, lärandematerial och barn som framträder i inomhusmiljön på två olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Det praktiska dokumentationsarbetet i förskolan : En jämförelse mellan Reggio Emilia och Montessori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simone Karlström; Lina Sundgren; [2016]
  Nyckelord :Dokumentation; Reggio Emilia; Montessori; Förskola; Pedagog;

  Sammanfattning : Utifrån de erfarenheter vi fått genom förskollärarutbildningen har det hos oss växt ett intresse kring ämnet dokumentation. I dagens förskola är dokumentation en del av den pedagogiska verksamheten. I förskolans läroplan finns avsnittet uppföljning, utvärdering och utveckling som innefattar arbetet med dokumentation (lpfö98, rev. LÄS MER

 3. 3. Bild och skapande i förskolan : Pedagogers tankar om bild och skapande inom inriktningarna Montessori, Reggio Emilia och Waldorf

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Almström; Rosmarie Hallman; [2015]
  Nyckelord :Utveckling; pedagogik; estetisk verksamhet;

  Sammanfattning : Från att det bara funnits en ”traditionell” pedagogisk barnsyn finns det idag flera olika pedagogiska profiler, exempelvis Waldorfpedagogik, Montessoripedagogik och Reggio Emiliapedagogik. Vi har i vår studie valt att undersöka dessa pedagogiska verksamheter gällande deras arbete med bild och skapande. LÄS MER

 4. 4. Barnets inflytande och demokratiska rättigheter i förskolan : en intervjustudie gjord på två olika förskolor utifrån några av förskollärarnas och barnens upplevelser gällande demokrati och barnets inflytande i verksamheten

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Valler Torngren; Jonna McManus; [2013]
  Nyckelord :Förskollärare; pedagogik; barnsyn; barns perspektiv; intervjustudie; läroplan; Montessori; Vygotskij; Piaget;

  Sammanfattning : Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) säger att förskolan ska ge barnet förkunskap och förståelse för vad demokrati innebär. Förskollärarens roll är därför värdefull och förskolläraren bär ett stort ansvar för att främja barnets egna åsikter, att påverka sin situation, färdighet att ta eget ansvar samt förmågan att samarbeta (Skolverket, 2010). LÄS MER

 5. 5. Barns olika världar    : En studie om Reggio Emilia, Waldorf & Montessori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sofie Nilsson; Sofie Svensson; [2012]
  Nyckelord :Barnsyn; Montessori; Pedagogik; Reggio Emilia; Waldorf;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att bidra med fördjupad kunskap kring vad det innebär för ett barn att gå i en förskola med Reggio Emiliafilosofi, Waldorf- eller Montessoripedagogik. Den metod som vi har använt oss av är en kvalitativ undersökning då genom semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER