Sökning: "montessori"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet montessori.

 1. 1. Vad är undervisning i förskolan? : En kvalitativ studie av hur begreppet undervisning tolkas och används i förskolans praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Hargeström; Lina Gabriella Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Teaching; Learning; Care; Development; Preschool; Preschool teachers; Undervisning; lärande; omsorg; utveckling; förskola; förskollärarna;

  Sammanfattning : The term teaching became a part of the Swedish curriculum in 2018. The term was supposed to contribute a new understanding for teaching in preschools. The curriculum says that teaching should cover both care, development and learning and that these should become a whole. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning i förskolan : En studie om musikundervisning i Montessori- och Reggio Emilia inspirerade förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elina Carlson; [2019]
  Nyckelord :Montessori; Music education; Perception; Phenomenography; Reggio Emilia; Fenomenografi; Montessori; Musikundervisning; Reggio Emilia; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare från Montessoriförskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor uppfattar och arbetar med musikundervisning, samt att bidra med kunskap om musikens utrymme och betydelse inom de olika pedagogiska inriktningarna. Genom att jämföra dessa och upptäcka likheter och skillnader vill jag synliggöra olika pedagogiska infallsvinklar och få en variation i synsätt gällande uppfattningar och metoder i musikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskolan : En jämförelse av det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Saskia Baum; [2019]
  Nyckelord :Language Development; Montessori pedagogy; pedagogical strategies; preschool; Waldorf pedagogy; Förskola; Montessoripedagogik; Pedagogiska strategier; språkutveckling; Waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Språkutvecklingen hos barn har fångat en nyfikenhet hos mig under min studietid och hur det vardagliga arbetet kan utveckla barnens språkutveckling. Ett intresse för olika pedagogiska inriktningar har vuxit fram och vilka strategier som används inom dessa för att stimuleras den verbala språkutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända barns andraspråksutveckling : En studie på Montessori om förskollärares uppfattningar kring språkstimulerande strategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Borrbring; [2019]
  Nyckelord :förskola; montessori; andraspråksutveckling; språkutvecklande strategier;

  Sammanfattning : Inledning: Då dagens invandring har ökat markant de senaste åren ställer detta stora krav på förskollärares kunskap om språkutvecklande strategier för nyanlända barns andraspråksutveckling, utveckling av det svenska språket. Syfte: Studiens syfte är att undersöka montessoriförskollärares strategier för att stimulera nyanlända barns utveckling av det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Diskurser om förskolans pedagogiska inomhusmiljö - En kvalitativ studie som jämför två förskolors inomhusmiljöer, lärandematerial och barnsyn, utifrån Montessoripedagogiken och Reggio Emilias pedagogiska filosofi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patricia Hageräng; Karolina Ingeroth Lindbom; [2018]
  Nyckelord :Diskurser; Montessori; Reggio Emilia; förskola; inomhusmiljö; plats; rum; lärandematerial; barnsyn;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i förskolans inomhusmiljö, där diskurser konstrueras utifrån pedagogers tankar och visioner om den rådande inomhusmiljön, dess lärandematerial och barnsyn. Studiens syfte är att jämföra de diskurser om förskolemiljö, lärandematerial och barn som framträder i inomhusmiljön på två olika förskolor. LÄS MER