Sökning: "moraliserande diskurs"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden moraliserande diskurs.

 1. 1. Värdefull sex- och samlevnadsundervisning : En litteraturstudie om värden i gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Etta Matthews; Olivia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; sex- och samlevnadsundervisning; värdepedagogik; värden; normer; heteronormativitet; funktionalitet; lärares ämneskompetens; moraliserande diskurs; normkritik; religion; mångkultur;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker vilka värden som förmedlas i sex- och samlevnadsundervisningen och vilken roll lärare spelar i förmedlingen av dessa. Litteraturen har samlats in genom systematisk sökning som efter utsortering resulterade i nio vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har sammanställts i en tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. "Målet är ett narkotikafritt samhälle" : En kvalitativ analys av hur narkotikamissbruk och missbrukaren framställs under två tidsperioder i offentliga policydokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nordell; Alexandra Shamloo; [2017]
  Nyckelord :Narkotikapolitik; narkotika; narkotikamissbruk; narkotikamissbrukare; moral; policyanalys; diskurs; symbolpolitik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att bidra till kunskap om hur synen på narkotikamissbruk uttrycks i svenska offentliga policydokument och hur den eventuellt har förändrats över tid. Två regeringspropositioner har studerats, vilka båda behandlar den svenska narkotikapolitiken, en från 1984 och en från 2005, och följande frågeställningar ställs; (1) Hur beskrivs och återges synen på narkotikamissbruk och narkotikamissbrukare i respektive policydokument? (2) Hur skiljer sig synen på narkotikamissbruk respektive narkotikamissbrukare mellan de två tidsperioderna? Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har dels byggt på Michel Foucaults teori om diskurs, och dels på Santesson-Wilsons symbolpolitiska teori. LÄS MER

 3. 3. ”Är snoret grönt så är det troligtvis infekterat.”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Thörn; [2016]
  Nyckelord :Auktoritet; barn; diskurs; expert; förskollärare; föräldrar; status; profession; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en diskursanalys av moraliserande debattinlägg skrivna av förskollärare om föräldrar. I uppsatsen undersöks vilken diskurs om föräldrar, barn och förskollärare som identifierats i tre publika debattinlägg skrivna av förskollärare om föräldrar, och hur denna diskurs kan förstås utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att navigera i minerat landskap-en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Dubravka Ida Gladin; [2016]
  Nyckelord :abortion; conscience clause; sexuality; women’s experiences; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samvetsklausul inom abortvården är vanligt världen över. Flera studier har visat hur samvetsklausul påverkar såväl personalen som kvinnors tillgång till abort. Kvinnors upplevelser av abort i ett land med samvetsklausul är däremot ett outforskat fält. Studien genomfördes i Kroatien. LÄS MER

 5. 5. Det handlar inte om sex – En diskursiv analys av socialarbetares syn på prostitution och prostitutionens aktörer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Francisca Mateu; Emma Täck; [2011-06-27]
  Nyckelord :Prostitution; socialarbetare; diskursanalys;

  Sammanfattning : Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att lyfta och problematisera bilden av prostitution och dess aktörer bland socialarbetare. Våra forskningsfrågor har rört hur socialarbetare beskriver prostitutionen och dess aktörer utifrån orsaker, motiv och konsekvenser samt utifrån kön, sexualitet, klass och kultur. LÄS MER