Sökning: "moralisk frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden moralisk frågeställningar.

 1. 1. Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet : En fallstudie om hur UNHCR arbetar med sin externa kommunikation på sociala medier för att skapa samt upprätthålla sin legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jessica Stange; Agnes Melin; [2018]
  Nyckelord :Rhetoric; Visual rhetoric; Legitimacy; Strategy; Strategic communication; Digital media; retorik; bildens retorik; legitimitet; strategi; strategisk kommunikation; digitala medier;

  Sammanfattning : Legitimacy is something all organizations aims for and much research has been done on gaining legitimacy among profit-making companies, but much less research has been done on nonprofit organizations and their legitimacy. Therefore this study will address this gap between charity organizations, which are nonprofit companies, and their legitimacy. LÄS MER

 2. 2. Kampen om kristendomsundervisningen i folkskolan : En studie av debatten om kristendomsundervisningen i Svensk Läraretidning under 1880- och 1910-talet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Emma Hellström; [2018]
  Nyckelord :Svensk Läraretidning; kristendomsundervisning; sekularisering; katekes; konfessionell icke-konfessionell undervisning; åskådlighet; medborgerlig fostran; moralisk och realistisk läroplanskod.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att jämföra Svensk Läraretidnings tankar och idéer om kristendomens roll i folkskolan under 1880-talet samt 1910-talet. Till syftet formulerades följande frågeställningar; • Framträder konkurrerande nyanser och uppfattningar av kristendomen under de olika tidsperioderna? • Vilka argument anfördes för kristendomens roll i undervisningen? Hur ville man att den skulle utformas under de olika perioderna? Vilka likheter och skillnader framträder? • Hur förhöll sig 1919 års utbildningsplan till debatterna i Svensk Läraretidning? Undersökningen behandlar Svensk Läraretidning från åren 1882-1889 samt 1910-1919. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors roller i organiserad brottslighet - En explorativ studie om hur kvinnor medverkar i den organiserade brottsligheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elin Keblanz; [2016-06-13]
  Nyckelord :Kvinnor; Organiserad brottslighet; Kriminella roller; Medbrottslighet; Feministisk kriminologi;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Genom att fylla en forskningslucka gällande kvinnors deltagande i organiserad brottslighet syftar studien till att förstå hur kvinnor är delaktiga i organiserad brottslighet och vilka roller de har. Den frågeställning som driver studien är: Vilka roller har kvinnor inom organiserad brottslighet i Sverige?Metod och material: Explorativ, kvalitativ intervjustudie som kompletteras med dokumentstudierHuvudresultat: Studien resulterar i en teoretisk modell som kan användas för att förstå kvinnors roller i organiserad brottslighet. LÄS MER

 4. 4. Att släcka bränder – Hur personal inom Statens institutionsstyrelse motiverar och legitimerar sina insatser gentemot ensamkommande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Axberg; Emma Lindelöf; [2016-04-13]
  Nyckelord :Accounts; last resorts; ensamkommande flyktingbarn; Statens inst-itutionsstyrelse; LVU; social konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att undersöka föreställningar om ensamkommande ungdomar hos personal på olika nivåer vid ett av SiS särskilda ungdomshem där ungdomar omhändertas med stöd av LVU. Studiens frågeställningar handlade om hur personalen motiverade sina val av åtgärder och insatser för dessa ungdomar och om insatserna ansågs svara mot behoven. LÄS MER

 5. 5. Den psykodynamiska psykoterapin : en behandling och/eller en moralisk etisk praxis?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Birgitta Danielsson; [2013]
  Nyckelord :psychodynamic psychotherapy; psychoanalytic psychotherapy; hermeneutic; fenomenology; treatment; cure; goal of treatment; medical paradigm; psykodynamisk psykoterapi; psykoanalytisk psykoterapi; hermeneutik; fenomenologi; behandling; behandlingsmål; medicinskt paradigm;

  Sammanfattning : Inledning: Eftersom den psykodynamiska psykoterapin har kraftig konkurrens från andra terapiformer, samtidigt som kraven på effektivitet, snabbhet och evidens från hälso- och sjukvårdsetablissemanget är starka, är det viktigt att som psykodynamiker delta i diskursen kring den psykodynamiska psykoterapins vetenskapsteoretiska status. Hur kan man karakterisera den psykodynamiska psykoterapin om den dels inte är identisk med psykoanalys, dels heller inte automatiskt kan inordnas i det medicinsk-biologiska paradigmet? Uppsatsen har som syfte att definiera och undersöka om psykodynamisk psykoterapi kan betraktas som behandling och/eller en moralisk etisk praxis. LÄS MER