Sökning: "moralisk frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden moralisk frågeställningar.

 1. 1. Vaccination : Införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Marand; [2020]
  Nyckelord :Vaccination; Obligatorisk vaccination; Rättigheter; Mänskliga rättigheter; Barnets rättigheter; Kroppslig integritet; Hälsa; Utbildning; Samtycke; Sekretess;

  Sammanfattning : Våren 2019 inkom det motioner till Svenska Riksdagen angående förslag gällande införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination. Utifrån detta kommer uppsatsen genom en fiktiv argumentationsanalys behandla ämnet ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på tre rättigheter; rätten till hälsa, rätten till kroppslig integritet samt rätten till utbildning. LÄS MER

 2. 2. Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet : En fallstudie om hur UNHCR arbetar med sin externa kommunikation på sociala medier för att skapa samt upprätthålla sin legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jessica Stange; Agnes Melin; [2018]
  Nyckelord :Rhetoric; Visual rhetoric; Legitimacy; Strategy; Strategic communication; Digital media; retorik; bildens retorik; legitimitet; strategi; strategisk kommunikation; digitala medier;

  Sammanfattning : Legitimacy is something all organizations aims for and much research has been done on gaining legitimacy among profit-making companies, but much less research has been done on nonprofit organizations and their legitimacy. Therefore this study will address this gap between charity organizations, which are nonprofit companies, and their legitimacy. LÄS MER

 3. 3. Kampen om kristendomsundervisningen i folkskolan : En studie av debatten om kristendomsundervisningen i Svensk Läraretidning under 1880- och 1910-talet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Emma Hellström; [2018]
  Nyckelord :Svensk Läraretidning; kristendomsundervisning; sekularisering; katekes; konfessionell icke-konfessionell undervisning; åskådlighet; medborgerlig fostran; moralisk och realistisk läroplanskod.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att jämföra Svensk Läraretidnings tankar och idéer om kristendomens roll i folkskolan under 1880-talet samt 1910-talet. Till syftet formulerades följande frågeställningar; • Framträder konkurrerande nyanser och uppfattningar av kristendomen under de olika tidsperioderna? • Vilka argument anfördes för kristendomens roll i undervisningen? Hur ville man att den skulle utformas under de olika perioderna? Vilka likheter och skillnader framträder? • Hur förhöll sig 1919 års utbildningsplan till debatterna i Svensk Läraretidning? Undersökningen behandlar Svensk Läraretidning från åren 1882-1889 samt 1910-1919. LÄS MER

 4. 4. Det vi slåss för : Om svenska yrkessoldater och viljan att försvara ett land

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Belinda Hirvonen; [2017]
  Nyckelord :Svenska yrkessoldater; Försvarsmakten; våld; etnografi; motivationsaspekter; meningsskapande; politisk diskursteori; logikperspektivet; fantasier;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks hur förståelser av, och motiveringar för soldatyrket och våldsanvändning skapas och upprätthålls diskursivt. Jag visar hur och varför dessa diskurser konstitueras och legitimeras av svenska yrkessoldater. Politisk diskursanalys och logikperspektivet utgör uppsatsens teoretiska och analytiska verktyg. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors roller i organiserad brottslighet - En explorativ studie om hur kvinnor medverkar i den organiserade brottsligheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elin Keblanz; [2016-06-13]
  Nyckelord :Kvinnor; Organiserad brottslighet; Kriminella roller; Medbrottslighet; Feministisk kriminologi;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Genom att fylla en forskningslucka gällande kvinnors deltagande i organiserad brottslighet syftar studien till att förstå hur kvinnor är delaktiga i organiserad brottslighet och vilka roller de har. Den frågeställning som driver studien är: Vilka roller har kvinnor inom organiserad brottslighet i Sverige?Metod och material: Explorativ, kvalitativ intervjustudie som kompletteras med dokumentstudierHuvudresultat: Studien resulterar i en teoretisk modell som kan användas för att förstå kvinnors roller i organiserad brottslighet. LÄS MER