Sökning: "moralisk känslighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden moralisk känslighet.

 1. 1. Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefina Bodin; [2021-08-27]
  Nyckelord :moralisk känslighet; social- och kulturell kontext; lärares engagemang; elevens autonomi; elevens omvärld.;

  Sammanfattning : Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). LÄS MER

 2. 2. Redovisningsstudenters etiska känslighet och moraliska bedömning vid redovisningsdilemman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Andersson; Emma Olsson; [2016]
  Nyckelord :Etik; Moral; Moralisk intensitet; Identifiering av moraliskt dilemma; Moralisk bedömning; Redovisning; Etik i undervisningen; Beslutsprocess;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken eller vilka dimensioner av moralisk intensitet visar starkast samband med processen av etiskt beslutsfattande för förstaårs- respektive tredjeårsstudenter?    Syfte: Syftet med denna studie är att söka svar på om det finns några skillnader i hur studenter som läser första eller tredje året på ekonom- respektive civilekonomutbildning påverkas av moralisk intensitet vid sin utvärdering av redovisningsdilemman.  Metod: En kvantitativ studie har genomförts genom att samla in data från 138 ekonom- och civilekonomstudenter via en internetnätenkät. LÄS MER

 3. 3. Hypotetiska scenarier uppfattas som mer moraliskt relevanta

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Felix Funck; [2012]
  Nyckelord :moralisk känslighet; CLT; hypotetiskhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Undersökningen utgick från Construal Level Theory (Trope & Liberman, 2010) och syftade till att undersöka om ökad grad av hypotetiskhet leder till att moralrelaterade scenarier i högre grad konstrueras i abstrakta, generella och moraliska termer, snarare än situationsbundna och mindre abstrakta och moraliska termer. Stimulusmaterialet bestod av scenarier som innefattade såväl extrema (delstudie 1, 80 fp) som vardagliga (delstudie 2, 80 fp) moraliska överträdelser. LÄS MER

 4. 4. Fokusera på helheten, tänk framåt och bli mer moralisk? En studie i abstrakt tänkande och moralisk självkontroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anja Melander; Sanna Ryd; [2012]
  Nyckelord :Självkontroll; Construal Level Theory; GLOMOsys; moraliska värderingar; nutida framtida själv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Är det möjligt att påverka människors moral genom att be dem uppmärksamma en situation i sin helhet eller i detalj? Med utgångspunkt i Construal Level Theory och GLOMOsys utfördes en undersökning på 113 studenter vid Lunds universitet och Malmö Högskola. Efter en abstraktionsmanipulation, en så kallad Navon task, ombads deltagarna skatta scenarier där personer begår moraliskt tvivelaktiga handlingar samt fylla i Consideration of Future Consequences Scale (CFC), Future Self-Continuity Scale (SCS) och ett mått på moraliska värderingar. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att vara sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ann Ekvall; Natascha van Riet; [2008]
  Nyckelord :god; upplevelse; moralisk stress; tid; meningsfullhet; arbetsmiljö; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Vi belyser historiskt hur en god sjuksköterska borde och bör vara, vilka dygder förutsattes samt vilka krav som ställs idag utifrån yrkets profession. Vårdandet är en moralisk verksamhet där moraliska frågeställningar uppstår och sjuksköterskor behöver moralisk känslighet för att kunna fatta rätt beslut för patienterna. LÄS MER