Sökning: "moralisk stress"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden moralisk stress.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskorna och kampen mot COVID-19 : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Libin Aden; Vidhata Dhokia; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; intensivvårdssjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019 upptäcktes ett virus i Wuhan, Kina. Mars år 2020 deklarerade WHO Coronavirus disease som en pandemi. Viruset orsakade ARDS och patienterna var i behov av mekanisk ventilation. Intensivvårdens kapacitet överskreds och verksamheten omstrukturerades för att bemöta det ökade patientflödet. LÄS MER

 2. 2. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 3. 3. EFFEKTER AV ETT FÖRÄNDRAT FACKLIGT LANDSKAP - En kvalitativ studie om hur förändrade fackliga förutsättningar påverkat ombudsmän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Patrik Andersson; [2020-08-26]
  Nyckelord :fackförbund; gränslöst arbete; inre motivation; medlemmar; moralisk stress; ombudsman; rollteori;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att genom intervjuer med anställda ombudsmän inom två avLOs medlemsförbund, GS facket och Livsmedelsarbetareförbundet, söka kunskap omdet förändrade fackliga landskapet har påverkat fackförbundens ombudsmän i derasarbete och arbetsuppgifter.Teori: Tidigare fackföreningsforskning kring ombudsmän, minskat medlemskap ochpartrelationens utveckling. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av vården kring döende patienter inom akutsjukvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ylva Eckersjö; Julia Ranerup; [2020-06-26]
  Nyckelord :sjuksköterskor; akutsjukvård; upplevelse; palliativ vård; end-of-life care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor i allmänhet upplever att vård av döende patienter och derasanhöriga är en av de svåraste aspekterna av yrket. I akutsjukvården blir det vanligaremed vård i livets slutskede. Samtidigt indikerar forskning brister i de palliativavårdinsatserna inom akutsjukvården. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av moralisk stress : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jonny Östergren; Gunilla Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Moral distress; Nurses; Triggers; Moralisk stress; sjuksköterskor; upplevelser; Utlösande faktor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande hos yrkesverksamma sjuksköterskor och nämns som en grundläggande orsak till psykisk ohälsa och ökat antal sjukskrivningar. Arbetsmiljöverket rapporterar in yrkesrelaterad stress som den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland vårdpersonal. LÄS MER