Sökning: "moralutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet moralutveckling.

 1. 1. Likabehandling : En kvalitativ studie om elevers moralutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anneli Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Värdegrund; Likabehandlingsplan; Elevmedverkan; Moralutveckling;

  Sammanfattning : Syftet i det här arbetet är att försöka synliggöra de pedagogiska utmaningar som elevmedverkan vid likabehandlingsarbetet i grund- och gymnasiet kan innebära. Detta genom att analysera vilka moralutvecklingsnivåer som förutsätts för eleverna i grundskolan och gymnasieskolan men hjälp av Lawrence Kohlbergs moralutvecklingsnivåer och Lars Gustafssons tankestrukturer. LÄS MER

 2. 2. Tankar om rättvisa i förskolan: Pedagoger och barn talar om rättvisa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Karlsson Alaqqad; Åsa Asptjärn; [2014]
  Nyckelord :demokrati; förhållningssätt; fördelningsrättvisa; regler och rättvisa;

  Sammanfattning : Sammanfattning. Detta arbete behandlar fyra pedagogers och tolv barns tankar om rättvisa i förskolan. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med barn och pedagoger. Syftet var att undersöka hur dessa barn och pedagoger tänker om begreppet rättvisa. LÄS MER

 3. 3. Att växa som individ i ett könsfokuserat samhälle : Perspektiv på moralutveckling och ART

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anne Granlund; Daniela Sundberg; Linnea Wallgren; [2013]
  Nyckelord :moral development; juvenile delinquents; gender; Kohlberg; Gilligan; Aggression Replacement Training; Moralutveckling; normbrytande ungdomar; kön genus; Kohlberg; Gilligan; Aggression Replacement Training;

  Sammanfattning : Moral och moralutveckling är ett komplext område som kan vara viktigt att belysa i socialt arbete, då det visat sig att ungdomar med ett normbrytande beteende ofta har en lägre moralnivå än andra ungdomar. Det kan därför hävdas att det finns ett behov av moralfrämjande insatser inom ramen för behandling. LÄS MER

 4. 4. Om godhet - Religion, moralutveckling och värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patrik Bengtsson; Amela Orascanin; [2010]
  Nyckelord :moralutveckling; Kohlberg; värdegrund; godhet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka förhållandet mellan skolans värdegrund och den bild av skolan som ungdomarna har. Nio elever med en religiös identitet och som identifierade sig som antingen ”muslimer” eller ”kristna” intervjuades för att se hur de resonerar kring moraliska frågor, med utgångspunkt från begreppet ”godhet”. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelever och fostran av demokratiska medborgare : En enkätstudie av elevgruppers nivåer av moraliska och kognitiva utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lina Pilo; [2009]
  Nyckelord :citizenship education; cognitive tools; moral development; upper secondary school; equivalence; demokratisk fostran; kognitiva verktyg; moralutveckling; gymnasiet; likvärdighet;

  Sammanfattning : This study is grounded in an interest in the Swedish Upper Secondary Schools’ role as an educator of democratic citizens, with a specific interest in the moral and cognitive development of Upper Secondary School students. Development in these two areas is treated as results of citizenship education. LÄS MER