Sökning: "morfologisk förändring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden morfologisk förändring.

 1. 1. Har du sett husena därborta? : En morfologisk dialektundersökning i nutida Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexandra Gran; [2019]
  Nyckelord :Dialect study; dialect; dialect attitude; dialectology; sociolinguistics; variation linguistics; survey; Dialektstudie; Eskilstunamål; dialekt; dialektattityd; dialektologi; sociolingvistik; variationslingvistik; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Eskilstunamålet har tidigare uppmärksammats, främst i de två studierna av Nordberg (1985) och Sundgren (2002). Dessa studier har tjänat som inspiration för denna undersökning. LÄS MER

 2. 2. Morphological variation in the hadrosauroid dentary

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Söderblom; [2017]
  Nyckelord :Hadrosauroidea; dentary; morphometric; heterochrony; peramorphosis; mastication; Hadrosauroidea; dentärben; morfometrisk; heterokroni; peramorfos; tugga;

  Sammanfattning : The near global success reached by hadrosaurid dinosaurs during the Cretaceous has been attributed to their ability to masticate (chew). This behavior is more commonly recognized as a mammalian adaptation and, as a result, its occurrence in a non-mammalian lineage should be accompanied with several evolutionary modifications associated with food collection and processing. LÄS MER

 3. 3. Study of morphological evolution of dune fields in Cantabria  (N. Spain) during the Anthropocene

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Borghero; [2015]
  Nyckelord :Dune fields; Cantabrian coast; erosion; ArcGIS; Anthropocene; Dynfält; Kantabriska kusten; erosion; ArcGIS; Antropocen;

  Sammanfattning : The beach-dune system constitutes a dynamic system in which several natural processes interact, both at short and long time scale. Beaches are important because are the source of sediment for the dunes that form at the limit of the shore and that create barriers that protect the mainland from the high energy waves and from floods. LÄS MER

 4. 4. Ändelsevariation hos svaga maskulina substantiv i äldre svenska : En studie i morfologisk variation och förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adrian Sangfelt; [2013]
  Nyckelord :Svaga maskulina substantiv; morfologisk variation; morfologisk förändring; variationslingvistik; Variable rules analysis; utom- och inomspråkliga faktorer;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ändelsevariationen -e/-a hos svaga maskulina substantiv från yngre fornsvenska till yngre nysvenska. Syftet är att frilägga de språkliga faktorer som haft en reglerande effekt på de svaga maskulina substantivens variation och förändringsprocess, och i samband med detta beskriva under vilka inom- och utomspråkliga förhållanden en fornsvensk morfologi blir till en nutida. LÄS MER