Sökning: "morfologisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden morfologisk medvetenhet.

 1. 1. Betydelsen av fonologisk och morfologisk medvetenhet för elevernas läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefine Kaiser; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt; morfologisk medvetenhet; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivutveckling; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Intensivträning av läsflytet hos lässvaga elever : En studie av avkodningsträning och morfologisk medvetenhetsträning som insats i liten grupp i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gunilla Emanuelsson; Marlene Engström; [2019]
  Nyckelord :avkodningsträning; morfologisk medvetenhet; intervention; läsflyt; läs- och skrivsvårigheter; upprepad läsning; läsmotivation;

  Sammanfattning : This study examines the effects on reading flow of decoding training and decoding training in combination with morphological awareness instruction. The study included a small group of students with reading and writing difficulties in grade three. LÄS MER

 3. 3. Hur ser skrivförmågan ut hos elever med svenska som modersmål i åk 2?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nigar Darabi; Dastan Mam-Aga; [2019]
  Nyckelord :svenska som modersmål; elevers skrivförmåga; homogent klassrum; textanalys; textbindning; skriftspråksregler; ordförråd; morfologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skrivförmågan ser ut hos några elever med svenska som modersmål i årskurs 2. Studien utgår från tio elevtexter som analyserats utifrån olika kriterier och en intervju med klassläraren samt en elevenkät som besvarats av 20 informanter. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie i språklig medvetenhet bland barn i femårsåldern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Flisberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn som är språkligt medvetet förstår inte bara vad som sägs utan även hur. Syftet med den föreliggande studie är att undersöka hur språkkunskaperna skiljer sig mellan fonologisk och morfologisk medvetenhet hos barn i femårsåldern. LÄS MER

 5. 5. ”Så vill råtta fantastisk inte har den” : Stavningen hos döva och hörselskadade elever i årskurs fyra och fem

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Moa Gärdenfors; [2016]
  Nyckelord :stavning; felstavade ord; felstavningar; fonetiskt acceptabelt felstavade ord; inlärning; ljudning; döva barn; hörselskadade barn;

  Sammanfattning : Man kan misstänka att döva, hörselskadade och hörande barn har olika slags problem med rättstavning eftersom de har olika förutsättningar när de lär sig skriva. I denna studie har därför felstavningar hos döva och hörselskadade elever från årskurs fyra och fem undersökts och jämförts med en kontrollgrupp av hörande. LÄS MER