Sökning: "mot förälders vilja"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden mot förälders vilja.

 1. 1. Särskilda skäl - om undantaget i det förstärkta laglottsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Svensson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den legala arvsordningen ska garantera att en bröstarvinge får del av föräldrarnas egendom när de dör. I Sverige ska den del en bröstarvinge är garanterad vara hälften av kvarlåtenskapen delat med antalet bröstarvingar. Denna del kallas laglott. Detta innebär en begränsning av en förälders rätt att testamentera bort egendom. LÄS MER

 2. 2. Hur resonerar och dömer domstolar i vårdnadsmål när det förekommer uppgifter om våld?

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Camilla Elgholm; [2019]
  Nyckelord :Court; family law; custody case; custody reform; the Children and Parents Code; custody of children; violence; violence against children; discourse theory; discourse analysis; jurisprudence; quantitative content analysis; Domstol; familjerätt; vårdnadsmål; vårdnadsreform; föräldrabalken; vårdnad om barn; våld; våld mot barn; diskursteori; diskursanalys; rättsvetenskap; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur domstolar resonerar kring våld samt beslutar i domar gällande vårdnad, boende och umgänge när det förekommer uppgifter om våld. När föräldrar inte kan enas i vårdnadsrelaterade frågor kan de vända sig till domstolen och statistik visar att antalet tvistemål har fördubblats det senaste decenniet. LÄS MER

 3. 3. Användandet av de juridiska möjligheterna vårdnadsöverflyttning och adoption i relation till svensk samhällsvård. : The Use of the Legal Possibilities Custody Transfer and Adoption in Relation to the Swedish Social-care

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Björk; Linus Thomassen; [2016]
  Nyckelord :Adoption; vårdnadsöverflyttning; barnets bästa; återföreningsprincipen; kontinuitetsprincipen; mot förälders vilja;

  Sammanfattning : I Sverige finns barn som placerats i familjehem med liten eller ingen möjlighet till att ånyo bo i föräldrahemmet. Många av dessa barn växer upp under otrygga och instabila förhållanden. Den rättsliga grundprincipen är återförening mellan barn och förälder. Och är något som eftersträvas. LÄS MER

 4. 4. Gemensam vårdnad mot en förälders vilja : beslutanderätt inom ramen för den gemensamma vårdnaden i Sverige mot bakgrund av den polska tvistlösningsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Szczycinski; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gemensam vårdnad - en förlegad presumtion? - En rättshistorisk redogörelse av vårdnadsutvecklingen med fokus på presumtionen för gemensam vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Svensson; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; gemensam vårdnad; presumtion; family law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I familjerätten finns två former av vårdnad, ensam vårdnad och gemensam vårdnad. Den sistnämnda vårdnadsformen utgör utgångspunkten vid bedömningen av vilken vårdnadsform som är lämpligast. En utgångspunkt som har varit så stark att den har gett upphov till en presumtion för gemensam vårdnad. LÄS MER