Sökning: "mot förälders vilja"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden mot förälders vilja.

 1. 1. Användandet av de juridiska möjligheterna vårdnadsöverflyttning och adoption i relation till svensk samhällsvård. : The Use of the Legal Possibilities Custody Transfer and Adoption in Relation to the Swedish Social-care

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Björk; Linus Thomassen; [2016]
  Nyckelord :Adoption; vårdnadsöverflyttning; barnets bästa; återföreningsprincipen; kontinuitetsprincipen; mot förälders vilja;

  Sammanfattning : I Sverige finns barn som placerats i familjehem med liten eller ingen möjlighet till att ånyo bo i föräldrahemmet. Många av dessa barn växer upp under otrygga och instabila förhållanden. Den rättsliga grundprincipen är återförening mellan barn och förälder. Och är något som eftersträvas. LÄS MER

 2. 2. Gemensam vårdnad mot en förälders vilja : beslutanderätt inom ramen för den gemensamma vårdnaden i Sverige mot bakgrund av den polska tvistlösningsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Szczycinski; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gemensam vårdnad - en förlegad presumtion? - En rättshistorisk redogörelse av vårdnadsutvecklingen med fokus på presumtionen för gemensam vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Svensson; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; gemensam vårdnad; presumtion; family law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I familjerätten finns två former av vårdnad, ensam vårdnad och gemensam vårdnad. Den sistnämnda vårdnadsformen utgör utgångspunkten vid bedömningen av vilken vårdnadsform som är lämpligast. En utgångspunkt som har varit så stark att den har gett upphov till en presumtion för gemensam vårdnad. LÄS MER

 4. 4. Barnets rätt till psykiatrisk OCH psykologisk vård när vårdnadshavare inte når konsensus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Von Gertten Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är ett examensarbete på juristprogrammet. Uppsatsen är skriven inom området familjerätt och avser att belysa problematiken av beslutanderättens utformning vid gemensam vårdnad. Syftet med uppsatsen är att undersöka bestämmelsen i 6 kap. LÄS MER

 5. 5. När det ofattbara händer : Barns erfarenheter när en förälder drabbats av cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Julia Wennerblom; Magdalena Lanetoft; [2013]
  Nyckelord :barn; cancer; förälder; erfarenheter;

  Sammanfattning : Allvarlig sjukdom, så som cancer påverkar patienten men också dennes närstående som många gånger är barn. I vården och under utbildningen har författarna sett att barn som närstående inte alltid uppmärksammas, de har en tendens att inte räknas med på samma sätt som vuxna närstående. LÄS MER