Sökning: "motion förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden motion förskola.

 1. 1. ”För barn är språk också ljud, rörelse och bild” : En kvalitativ studie om hur förskollärare och barnskötare arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Stenström; Emma Hammar; [2019]
  Nyckelord :förskola; estetiska uttrycksformer; estetik; kommunikativa förmåga; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare och barnskötare på förskolor arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. Genom en kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor vill vi ta reda på hur förskollärare och barnskötare arbetar med estetiska uttrycksformer för att gynna barns kommunikativa förmåga. LÄS MER

 2. 2. Solvallas pre- and primary school

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Forsskåhl; [2018]
  Nyckelord :School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Sammanfattning : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. LÄS MER

 3. 3. Hur får vi energi? : En kvalitativ semistruktuerad intervjustudie om barns uppfattningar kring kroppens energiprocesser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anja Rantamäki; [2018]
  Nyckelord :Chemistry; energy; food; preschool; perceptions; science; Energi; förskola; förskoleklass; kemi; mat; naturvetenskap; tankar; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att studera vilka tankar förskolebarn i åldern mellan 5-6 år har om energiprocesser kopplat till människokroppen. Metoden var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie som genomfördes på en förskola samt i en förskoleklass. Teoretiska utgångspunkten var social konstruktivism. LÄS MER

 4. 4. Sverigedemokraterna och synen på flerspråkighet i förskolan : en analys av statlig policyformulering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elina Näslund; Helena Insulander; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmålsundervisning; policydokument; Sverigedemokraterna; förskola; läroplansteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur flerspråkighet och modersmålsundervisning framställs i policydokument på statlig nivå. Detta med utgångspunkt i en riksdagsmotion från Sverigedemokraterna angående förslag till omskrivningar i förskolans läroplan, gällande flerspråkighet och modersmålsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Rörelse i förskolan : En essä skriven för att fördjupa ämneskunnandet och vinna insikt om olika förutsättningar för barns rörelse inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Gjersvold; [2015]
  Nyckelord :Motion; preschool; running; wild play; stress; influence; gender patterns; large groups of children; practical knowledge; Rörelse; förskola; spring; vild lek; stress; inflytande; könsmönster; stora barngrupper; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Denna essä tar sin utgångspunkt i två självupplevda händelser som speglar varandra i form av kaosartat spring inomhus och strukturerad rörelseaktivitet utomhus. Händelserna skapar starka motsatta känslor inom mig och jag undrar varför jag anser att det ibland är okej att röra på sig och ibland inte. LÄS MER