Sökning: "motiv till läraryrket"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden motiv till läraryrket.

 1. 1. Valet, Kvalet och Självidentiteten : En intervjustudie om ämneslärarstudenters beslutsprocesser och identitetsutveckling i förhållande till deras utbildning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Malmberg; [2024]
  Nyckelord :Ämneslärarprogram; val; identitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ämneslärarstudenters motiv bakom valet av utbildning och hur deras identiteter påverkas av utbildningen. Syftet är att fördjupa förståelsen för de svenska ämneslärarprogrammens studentgenomströmning, vad som motiverar studenterna att utbilda sig till ämneslärare och hur det påverkar deras identitet. LÄS MER

 2. 2. Lärobok som stöd eller hinder? : En kunskapsöversikt om val och användning av bok och lärarhandledning i matematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Andersson; Anna-Clara Karlman; [2018]
  Nyckelord :Läromedel; matematikbok; lärarhandledning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Läroböcker har visat sig kunna ha en styrande roll i matematikundervisningen. Men är läroboken ett stöd i undervisningen eller är den ett hinder? Kunskapsöversikten kartläggerforskning om matematikboken och tillhörande lärarhandledning. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning av läsförståelse : En kunskapsöversikt med fokus på effekter av feedback.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Johansson; Dennis Kristoffersson; [2018]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Feedback; Läsförståelse; Effekter; Intervention;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt kartläggs och redovisas sex internationella studier inom forskningsområdet formativ bedömning som specifikt undersöker effekter av feedback på elevers utveckling av läsförståelse. Ett viktigt motiv till denna översikt är att forskningen omformativ bedömning i väldigt liten utsträckning intresserat sig för ämnesdidaktiska aspekter. LÄS MER

 4. 4. Med eller utan matematikbok – Lärares motiv till val av arbetssätt. En intervjustudie med fem matematiklärare verksamma på samma skola.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Lindbladh; [2014]
  Nyckelord :Lärobok; laborativundervisning; matematik;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med min studie är att med utgångspunkt i fem samtalsintervjuer undersöka vad det finns för motiv tillpedagogers val av arbetssätt kopplat till undervisning i ämnet matematik. Arbetet syftar även till att synliggöra föroch nackdelar som pedagoger ser med respektive arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Att bli lärare - En undersökning av Malmö lärarstudenters motiv till att välja läraryrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Kevin Quan; David Gelebo; [2014]
  Nyckelord :humankapitalteori; inre och yttre motivation; investeringsbeslut; lärarstudent; motiv till läraryrket; motivationsteorier;

  Sammanfattning : I detta examensarbete belyser vi historiska strukturer och aktörer inom läraryrket och viundersöker varför lärarstudenter vid Malmö högskola väljer att utbilda sig till lärare. Vivill även se om det föreligger något rationellt investeringsbeslut bakomlärarstudenternas beslut att läsa till lärare eller om det finns andra faktorer, såsom inreeller yttre motivation. LÄS MER