Sökning: "motiv till mord"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden motiv till mord.

 1. 1. Kvinnliga mördare - de hämndlystna avvikelserna : En kritisk diskursanalys av kvinnliga mördares framställning i medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Posio; Amanda Lindvall; [2023]
  Nyckelord :Female Murderers; podcast; true crime; stereotypes; gender; critical discourse analysis; Kvinnliga mördare; podcast; true crime; stereotyper; genus; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Murder is something that both horrifies and arouses interest in our society. The media is acontributing factor to the different portrayals of murderers, potentially affecting the public'sunderstanding of the crime and the perpetrators behind it. This study analyses the representation of female murderers in podcasts. LÄS MER

 2. 2. Ett särskilt hedersbrott: får brottet eftersträvad verkan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Engstam; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; hedersrelaterad brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 27 april 2022 röstade riksdagen ja till att införa ett nytt brott i Brottsbalken, hedersförtryck; detta som ett led i att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck med kraft. Hedersrelaterat våld och förtryck kan föras tillbaka på kollektivt betingade hedersnormer, på grund av vilka individer riskerar att bestraffas om normerna ifråga inte efterlevs. LÄS MER

 3. 3. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 4. 4. Mekanismerna bakom en mans våld : En fallstudie av mordet på en ung kvinna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Bettina Lind; Sofia Östlund; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; mord; kontroll; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att försöka förstå en mans dödliga våld mot en kvinna för att öka kunskapen kring mekanismerna bakom mäns dödliga våld mot kvinnor och på sätt kunna förhindra våld. I denna kvalitativa fallstudie användes tematisk analys med en deduktiv ansats där teorier kring strukturella-, terapeutiska- samt socialpsykologiska perspektiv användes i samspel med tidigare forskning om reaktiv- och proaktiv aggression samt utåtagerande våldsmönster. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld - En nödvändig eller rasistisk straffrättslig bestämmelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Heder; Hedersrelaterat våld; Våld; Hederskultur; Straffrättslig bestämmelse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersbegreppet finns på något sätt inom alla kulturer. Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades hedersproblematiken runt om i västvärlden. I början av 2000-talet slog Sverige av hedersproblematiken, när tre flickor mördades. LÄS MER