Sökning: "motivation åk 7"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden motivation åk 7.

 1. 1. Det ska vara roligt att skriva: kreativitet kopplat till motivation inom skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sigrid Liljefjord; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt handlar om huruvida kreativitet kan användas i svenskundervisning med målet att motivera elever i grundskola åk 7-9, till skrivutveckling. De forskningsfrågor som uppsatsen bygger på är; Vilka kreativa verktyg kan motivera elever till skrivutveckling? samt Vilka förutsättningar bör finnas för att kunna arbeta med kreativa verktyg? För att besvara frågorna har jag granskat elva vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter och upplevelser av matematikundervisning - elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Svingdal; [2020]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; matematiksvårigheter; mindset; motivation; självförtroende; specialpedagogik och variation;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument poängterar att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Den första funna publikationen som tar upp svårigheter i att behärska matematik, anger svårigheterna som brist eller ofullkomlighet hos personen, och skrevs av Oppenheim år 1885. LÄS MER

 3. 3. DET ÄR INTE BARA BRA ELLER DÅLIGT! Ett kvasiexperiment och en jämförande fallstudie ur olika perspektiv om informellt elevinflytande och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Lindström; [2018-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Jag har genom ett kvasiexperiment jämfört två olika former av musikundervisning i grundskolans åk 7-9 för att sedan genom en enkät få eleverna att uttala sig om för–och nackdelar med den klassiska lärarledda undervisningsformen och med undervisningsformen där informellt elevinflytande är tongivande. Syftet med detta är att få ett underlag utifrån skillnader på upplevelser mellan flickor, pojkar och de olika årskurserna till att skapa en undervisning som kan öka elevernas inre motivation och ge dem möjlighet till ökad självreglering av den yttre motivationen. LÄS MER

 4. 4. Motivation - en framgångssaga : En undersökning om Motivation i skolämnet Idrott och Hälsa Åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathias Jansson; [2018]
  Nyckelord :Engagemang; Fysisk aktivitet; idrottslärare; Idrott och hälsa; motivation;

  Sammanfattning : Orden motivation och motivationsarbete är två ord som hör hemma i skolans värld men även utanför skolans väggar. De är i synnerhet viktiga inom ämnet idrott och hälsa, då många elever inte deltar i idrottsundervisningen idag. Det är lättare att prata om motivation än att utföra det praktiskt. LÄS MER

 5. 5. Högstadieelevers visualiserade framtidsdrömmar, eller Zlatan sätter den i krysset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marita Lukkari Lekman; Peter Waldenström; [2014-04-03]
  Nyckelord :Framtidsdröm; Visualisera; Genus; Jag-eller viperspektiv; Måluppfyllelse; Bildanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen var att med utgångspunkt från högstadieelevers teckningar undersöka deras framtidsdrömmar utifrån olika perspektiv. Vi valde fyra frågeställningar att utgå ifrån och den första var om det fanns någon skillnad på framtidsdrömmar med avseende på ålder (åk 7, 8 och 9). LÄS MER