Sökning: "motivation forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 3073 uppsatser innehållade orden motivation forskning.

 1. 1. Hur ska det gå? Hen är ju 3 år yngre. Särskilt begåvade elevers och en specialpedagogs upplevelser av acceleration ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Stoll Carmryd; [2024-02-05]
  Nyckelord :särskild begåvning; särbegåvad; acceleration; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om de elever och studenter som ligger runt de 15 % som är över normalfördelningskurvan begåvningsmässig, elever och studenter som jag benämner särskilt begåvade. De är elever som har rätt till specialpedagogisk hjälp enligt Skollag och styrdokument men inte alltid får det. LÄS MER

 2. 2. Effekter av digitala verktyg i matematikundervisningen : En litteraturstudie om vilken effekt digitala verktyg i matematikundervisningen har på lärare och elevers inställning, elevers lärande samt klassrumsklimatet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Oskar Karlsson; Simon Ferman; Johan Petersson; [2024]
  Nyckelord :digitala verktyg; matematikundervisning; klassrumsklimat; inställning; lärande; effekter;

  Sammanfattning : Till följd av den allt mer förekommande användningen av digitala verktyg i samhället, har skolan anpassat sig därefter. År 2017 fattades ett regeringsbeslut (U2017/04119/S, s.3) om att den svenska skolan ska värna om att utveckla en högt belägen digital färdighet för alla som är verksamma i skolans dagliga praktik. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters syn på psykosocial hälsa vid rehabilitering av en främre korsbandsskada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Tove Flermoen; Paulina Holmström; [2024]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament injuries; ACL rupture; Physical therapist; Psychosocial; Experiences; Qualitative method; ACL ruptur; Fysioterapeut; Psykosocialt; Erfarenheter; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: En främre korsbandsskada är en vanlig idrottsskada där många efter rehabiliteringen inte återgår till sin tidigare aktivitetsnivå. Förutom nedsatt knäfunktion kan många faktorer spela in i valet att återgå eller inte exempelvis motivation, rädsla och identitetsförlust. LÄS MER

 4. 4. “Man anpassar sig för att överleva” : En studie om lärande- och anpassningsprocesser hos svenskar med internationella arbetsplatser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Dania Jihad; Yasmine Rghif; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Cultural Adaptation; International workplace; Multicultural Work Environments; Working abroad.; Nyckelord: Kulturell Anpassning; Internationella Arbetsplatser; Multikulturella Arbetsmiljöer; Utlandsarbete;

  Sammanfattning : Abstract (sv): Denna uppsats undersöker de lärande- anpassningsprocesser som svenskar genomgår när de etablerar sig på internationella arbetsplatser. Med fokus på svenskar som arbetar i olika länder utgår studien från dessa två forskningsfrågor: Hur beskriver svenskar sina erfarenheter av att etablera sig på en arbetsplats utomlands? Vilka möjligheter och utmaningar identifierar svenskar i dessa sociala lärande- och anpassningsprocesser? Studien besvarar dessa frågor genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att utforska individuella erfarenheter av kulturell och professionell anpassning. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar mellanstadieelevers motivation till läsning av skönlitteratur? : En litteraturöversikt om motivation till läsning av skönlitteratur i tryckt form.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Baumgarten Kinsch; Lisa Karlsson; Sanel Kara; [2024]
  Nyckelord :Läsning; Mellanstadieelever; Motivation; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som påverkarmellanstadieelevers motivation till läsning av skönlitteratur. Forskning visar att eleversmotivation till läsning har minskat över tid, vilket gör forskningsområdet mer aktuellt ännågonsin. LÄS MER