Sökning: "motivation i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 607 uppsatser innehållade orden motivation i matematik.

 1. 1. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 2. 2. Muntlig kommunikation i matematiken : En litteraturstudie om lärarens användning och elevers deltagande i muntlig kommunikation i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nathalie Skoglar; Amanda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :matematik; muntlig kommunikation; deltagande; samtal; matematikspråk; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Matematiken kan vara det ämne i skolan som ger mest upphov för oro och motgångar för dagens elever, genom att införa mer muntlig kommunikation kan matematiken upplevas mer lustfylld och rolig. För att få en inblick i lärarens användning av muntlig kommunikation och elevers deltagande i muntlig kommunikation i matematiken kommer litteraturstudien besvara varför lärare använder sig av muntlig kommunikation i matematik. LÄS MER

 3. 3. Elevers motivation till matematikämnet : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofie Josefsson; Manuela Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Matematik; motivation; inre motivation; yttre motivation; digitala verktyg; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie har som syfte att ta reda på vad tidigare forskning skriver om elevers motivation med koppling till matematikundervisning, samt vilka yttre och inre faktorer elever främst motiveras av inom matematikämnet. Med hjälp av studiens resultat får vi som lärare i de tidigare skolåren verktyg för att motivera så många elever som möjligt i matematikämnet. LÄS MER

 4. 4. Lärospel om klockan : En studie om ett lärospels påverkan på elevers kunskapsnivå, samt en inblick i dess påverkan på intresse, motivation, engagemang och fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Broman; Nathalie Tuovinen; [2021]
  Nyckelord :Lärospel; spelbaserad undervisning; klockan; matematikspel; lågstadiet;

  Sammanfattning : Det är idag svårare att undervisa och motivera elever på traditionella sätt (Simpson & Clem 2008). Däremot passar lärospel bättre dagens generations vanor och intressen (Fu & Yu 2006). Bakgrunden berör grundläggande information om lärospel, följt av områdena kunskap, intresse, motivation, engagemang och fokus. LÄS MER

 5. 5. Matematiklärares syn på grupparbete som arbetsform : en kvalitativ studie om lärares erfarenheter av grupparbete i ämnet matematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anas Sharif; Hanan Azzam; [2021]
  Nyckelord :grupparbete; matematik; lärande; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract   Syftet med studien är att öka kunskapen om och förståelsen för grupparbete som arbetsmetod i matematikundervisningen i årskurserna 7–9. Vårt intresse är riktat mot hur matematiklärare upplever grupparbete som arbetsmetod och hur de ser på grupparbetets potential för vad gäller kunskapsutveckling. LÄS MER