Sökning: "motivation opportunity ability"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden motivation opportunity ability.

 1. 1. Motivation inom projekt vid påtvingade omständigheter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Boris Jovasevic; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Projektledning; Förändring; Covid-19;

  Sammanfattning : In connection with the global pandemic Covid-19, many organizations are being forced to leave their physical workplaces with respect of the new restrictions. What happens to individuals who are no longer allowed to visit their workplaces and meet their colleagues? How are employees motivated to work when it is conducted from one's home? This study aims to gain an understanding of what happens to the motivation within projects when the work is forced to be conducted at a distance, and what conditions does the project manager have to motivate his project groups? To answer these questions, ten project managers were interviewed, and the respondents' answers were then analyzed using a qualitative method to gain an understanding of how their experiences have been affected by the forced transition to digital work. LÄS MER

 2. 2. Den digitala resan i tid och rum : En studie av Uppsalahems arbete för att uppnå en framgångsrik digitalisering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Annika Holdar; Frida Yngve; [2021]
  Nyckelord :sociomateriality; digitalization; digital solutions; employee engagement; Uppsalahem; factor; sociomaterialitet; digitalisering; digitala lösningar; medarbetarengagemang; Uppsalahem; faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som är avgörande för att en organisation ska kunna genomgå en framgångsrik digitalisering, samt hur dessa faktorer relaterar till varandra. Detta för att på så sätt, ur ett medarbetar- och chefsperspektiv, öka förståelsen för vad som bidrar till en framgångsrik digitalisering. LÄS MER

 3. 3. ”Det är magneter som verkligen vill sitta ihop” : en studie om det skolbaserade friluftslivet och livslång rörelserikedom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Malmborg; Eveline Molin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att ta reda på om friluftsliv literacy upplevs som ett möjligt pedagogiskt synsätt för ett utökat friluftslivsutövande i skolan, samt uppfattningen om huruvida denna undervisningsform kan bidra till ett livslångt lärande inom rörelse och friluftsliv. Frågeställningarna lyder: Hur arbetar lärare för att främja motivation och deltagande inom idrott och hälsa, och specifikt inom friluftslivsundervisningen? Hur påverkar olika förutsättningar undervisningen? Hur kan det skolbaserade friluftslivets kontext bidra till elevernas livslånga lärande inom och deltagande i fysiska aktiviteter? Metod: Studien genomförs i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. The role of wetland advisors in the implementation of wetlands in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Wennerholm; [2021]
  Nyckelord :advice; wetland advisors; wetland implementation; Greppa Näringen; Sweden; sustainable development;

  Sammanfattning : Wetlands are commonly known for providing a number of key functions. In the context of Swedish agricultural landscapes, the ability of wetlands to enhance nutrient retention and provide habitats for biodiversity has long been recognized. LÄS MER

 5. 5. Implementing behaviorbased salesforce control : A case study at a MedTech company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SEBASTIAN OTTESTAM; MARIA ANDERSSON ALBIN; [2020]
  Nyckelord :Behavior-based salesforce control; AMO theory; implementation; challenges; Beteendebaserad säljstyrning; AMO teori; implementering; utmaningar;

  Sammanfattning : Salesforce control systems have been widely studied with numerous constructs mediating the effects on performance. Behavior-based salesforce control (BBC) has often proved to increase performance and recently the Ability, Motivation, Opportunity (AMO) theory has been proposed to cluster the mediators. LÄS MER