Sökning: "motivation pedagogik vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden motivation pedagogik vuxna.

 1. 1. Fysisk aktivitet och akademiska prestationer : En intervjustudie, några studenters upplevda samband mellan fysisk aktivitet och akademiska prestationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Christian Sperling; [2018]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; akademiska prestationer; universitetsstudenter; koncentration; minne; motivation; prestation;

  Sammanfattning : Idag är unga vuxna mer stillasittande än landets 85-åringar och vi är mindre fysiskt aktiva än någonsin. Att vara fysiskt aktiv är stark förknippat med fysiskt välmående och kroppsideal. Sällan associeras fysiskt aktivitet med kognitiv utveckling och få är medvetna om de effekter fysisk aktivitet har på oss människor. LÄS MER

 2. 2. iPad och appar som motivation : En kvalitativ studie om elever om elever som har iPad som hjälpmedel och deras motivation till att använda iPad och appar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lotta Stenström; [2017]
  Nyckelord :Appar; iPad; Läs- och skrivsvårigheter; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad det är som motiverar elever som har iPad som ett hjälpmedel till att använda den i skolarbetet. Den teori som är vald för studien är inre och yttre motivation. Inre motivation är när elever finner ett studiematerial intressant och arbetet tillfredställande och roligt. LÄS MER

 3. 3. Den nödvändiga relationens olika ansikten - Några unga vuxnas skildringar av hur relationer med lärare påverkat deras kunskaps- och identitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Natali Stojanovic Zezovic; [2017]
  Nyckelord :Relationell pedagogik; förtroendefulla relationer; lärare-elev-relation; relationskompetens; identitet; lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur relationer mellan lärare och elever hänger ihop med kunskaps- och identitetsutveckling, sett ur unga vuxnas synvinkel. Totalt har 10 unga vuxna i åldern 20- 29, med minst gymnasial utbildning, intervjuats om sina upplevelser av relationer med lärare och relationernas koppling till kunskaps- och identitetsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Informellt elevinflytande i matematikundervisning : en kvalitativ studie med elever.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Meldina Madzuni; [2016]
  Nyckelord :demokrati; grundskola; informellt elevinflytande; matematik;

  Sammanfattning : I Sverige har elever rätt att utöva inflytande i skolan. Det informella inflytandet praktiseras sällan och matematikämnet är det ämne som elever har minst möjlighet att utöva ett informellt inflytande i. LÄS MER

 5. 5. ”När man bor i ett boende så jag tycker att det är jätteviktigt att man känner sig hemma.” : Ensamkommande ungdomars vuxenblivande samt upplevelser av hem för vård och boende

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ersblad; [2016]
  Nyckelord :barn- och ungdomsvetenskap; ensamkommande ungdomar; tillhörighet; ungdomstid och vuxenblivande; HVB;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur unga vuxna som kommit som ensamkommande ungdomar till Sverige upplevde tillvaron på hem för vård och boende samt deras uppfattningar om tillvaron efter att de lämnade hem för vård och boendet. Två frågeställningar formulerades som syftar till hur de skapade känslan av ett hem på boendet samt vilka möjligheter och hinder som uppfattas i vuxenblivande efter att ha lämnat boendet. LÄS MER