Sökning: "motivation pojkar"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden motivation pojkar.

 1. 1. IPAD I KLASSRUMMET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nima Nasjian; [2021-08-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Att studera Ipad-användningen i skolan under lektionstid och dess påverkan på elever ur elevernas perspektiv. Frågor ställs om hur störda elever blir av an-vändningen, hur hjälpta de blir av den och om den påverkar deras upplevda förmåga. Frågor ställs även om regeltillämpningen för Ipad. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfrämjande arbete i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Madeleine Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :bildundervisning; lärarperspektiv; motivation; motivationsfrämjande arbete; motivationsteorier;

  Sammanfattning : Skolverket (2018) presenterar i rapporten Attityder till skolan under kapitlet Trivsel och motivation hur enbart 48% av eleverna från årskurs 7–9 tycker skolan ”oftast eller alltid” är rolig. Likaså visar rapporten hur enbart 15% flickor respektive 27% pojkar mellan årskurserna 7–9 upplever att skolan ”alltid” är meningsfull. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers självkänsla : En komparativ studie av självkänsla hos elever från olika socioekonomiska områden

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Krebs; Niklas Axelsson; [2021]
  Nyckelord :självkänsla; fysisk självkänsla; socioekonomi; genus;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns skillnader i femtonåriga elevers generella och fysiska självkänsla mellan olika socioekonomiska områden och kön, samt vilka faktorer som hänger ihop med en hög, respektive låg självkänsla. De frågeställningar vi utgått från är: Hur skiljer sig elevers självkänsla åt beroende på socioekonomiskt område? Hur skiljer sig självkänslan åt mellan flickor och pojkar? Hur hänger generell och fysisk självkänsla ihop med andra variabler och hur skiljer sig dessa samband åt mellan skola och kön?   Studien utgår från en kvantitativ metod där 160 elever, fördelade på två skolor från olika socioekonomiska områden, besvarade en digital enkät. LÄS MER

 4. 4. Psykosociala faktorer i relation till avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Torstensson; Linnéa Hansson; [2021]
  Nyckelord :autonomous support; dropout; motivation; organized soccer; social support.; autonomistöd; avhopp; motivation; organiserad fotboll; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan risken för avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll och psykosociala faktorer (motivationsregleringar, upplevt autonomistöd från tränaren och socialt stöd). Studien är kvantitativ med en prospektiv design. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i pojkars och flickors läsinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Peter Arvebro-Sjöö; Angelika Svensson; [2021]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; könsskillnader; läsinlärning; lässtrategier; motverka skillnader;

  Sammanfattning : Finns det skillnader mellan pojkar och flickors läsinlärning och vilka eventuella konsekvenser har det för undervisningen? Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en överblick över kunskapsläget inom läsinlärning för barn med särskilt fokus på motverkandet av skillnader utifrån kön. I denna kunskapsöversikt söker vi därför svaren på frågorna: Vilka faktorer förs fram av forskning som kan förklara pojkar och flickors skillnader i läsinlärning? Hur kan denna kunskap användas för att motverka skillnaderna?   Vi har sökt material genom databassökningar och bearbetat de texter vi valt genom en tematisk metod. LÄS MER