Sökning: "motivation pyramid"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden motivation pyramid.

 1. 1. Övningsmotivation : En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cim Frode; [2023]
  Nyckelord :Motivation; motivation strategies; music teachers; secondary school; intrinsic and extrinsic motivation; motivation pyramid; Motivation; motivationsstrategier; musiklärare; gymnasiet; inre och yttre motivation; motivationspyramid;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. LÄS MER

 2. 2. Yrkesväxling : En beskrivning av drivkrafterna bakom vändpunktsprocessen hos individer i medelåldern.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anne-Marie Larsen; Caroline Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Human motivations; professional change; lifelong learning; employability; significant others; self confidence; empowerment.; Drivkrafter; yrkesväxling; livslångt lärande; anställningsbarhet; signifikanta andra; självförtroende; empowerment.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra bakomliggande yttre och inre drivkrafter i samband med yrkesväxling mitt i livet, vad som bidrar till att våga ta klivet att börja studera, som en del av den personliga utvecklingen. Teoretiska utgångspunkter är följande: Abraham Maslows (1989/1943) behovspyramid, George Herbert Meads (2001/1934) signifikanta andra, Fuchs Ebaughs (1988) teori om vändpunktsprocesser och teorin om Planned Happenstance som Kathleen Mitchell, Al Levin och John Krumboltz (1999) är grundare till. LÄS MER

 3. 3. Är pengar verkligen allt? : Generation Ys syn på provisionsbaserat belöningssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jenny Lagergren Thärn; Emma Korjonen; [2020]
  Nyckelord :Generation Y; Motivation; Reward system; Commission; Generation Y; Motivation; Belöningssystem; Provision;

  Sammanfattning : Generation Y är den generation som just nu befinner sig på arbetsmarknaden (Erickson, 2008). Denna generation bär med sig nya krav och behov in på arbetsplatser, bland annat vad gäller motivation och hur de för sig kring andra personer (Venuta, 2014; Treuren & Anderson, 2010). LÄS MER

 4. 4. Not afraid to give it a go and make mistakes : What do teachers perceive as the factors that motivate students to speak English in and outside of the classroom?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Gosser Duncan; [2019]
  Nyckelord :motivation; English; classroom language; willingness to communicate; teacher presence; strategies;

  Sammanfattning : The goal of English language teaching is to encourage students to become proficient and confident users of the target language. Maximal use of the target language by both teachers and students in the classroom and outside it is one way to increase language confidence and fluency, according to Krashen’s acquisition learning theory where students are exposed to the target language and acquire it instead of learn it. LÄS MER

 5. 5. En komparativ fallstudie mellan fyra kommunala fastighetsföretags miljöarbete och miljöredovisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Andersson; Emma Fridh; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability; environmental activities; environmental reporting; Carroll´s CSR pyramid; stakeholder theory; legitimacy theory and differentiation.; CSR; hållbarhet; miljöarbete; miljöredovisning; Carrolls CSR pyramid; intressentteorin; legitimitetsteori och differentiering.;

  Sammanfattning : Oron över de miljömässiga effekterna av företags handlingar har ökat, och således även miljö­arbetet för en hållbar framtid. Företag kan arbeta med miljöfrågor på flera olika sätt och miljö­arbete blir vanligare inom små och medelstora företag. LÄS MER