Sökning: "motivational climate"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden motivational climate.

 1. 1. Motivationsklimat inom Stockholmska Fotbollsakademier : Akademichefers och spelares upplevelser av talangutvecklingsmiljön

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Charlie Hällström; Emil Wretman; [2022]
  Nyckelord :Achievement Goal Theory; AGT; motivationsklimat; fotbollsakademier; talangutveckling; ego-orientering; ego-involvering; uppgiftsorientering; uppgiftsinvolvering; akademichefer; akademispelare; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställningar Syftet med vår studie är att undersöka hur motivationsklimatet i Stockholmska fotbollsakademier bedrivs både i teorin och i praktiken. Frågeställningarna lyder enligt följande: I vilket motivationsklimat formar Stockholmska fotbollsakademier sina spelare? Har föreningarna ett utformat strategiarbete för hur de ska bedriva sin akademiverksamhet med fokus på motivationsklimat? Omsätts föreningens strategi för motivationsklimat in i akademins praktiska vardag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en blandmetodik tillämpats. LÄS MER

 2. 2. Motivationsklimat som moderator till relationen mellan motivationskvalitet och intentioner till fortsatt fotbollsspelande : En kvantitativ studie baserad på unga fotbollsspelare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tova Bengtsson; Vilma Olsson; [2022]
  Nyckelord :Youth football; self-determination motivation; controlled motivation; motivational climate; dropout; Ungdomsfotboll; självbestämmande motivation; kontrollerad motivation; motivationsklimat; avhopp;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka följande (1) relationen mellan självbestämmande motivation ochintentioner till fortsatt fotbollsspelande modereras positivt av ett uppgiftsinriktat motivationsklimat, (2) relationen mellan självbestämmande motivation och intentioner till fortsatt fotbollsspelandemodereras negativt av ett resultatinriktat motivationsklimat. Samt (3) relationen mellan kontrolleradmotivation och intentioner till fortsatt fotbollsspelande modereras positivt av ett resultatinriktatmotivationsklimat. LÄS MER

 3. 3. Opportunities and Challenges for a Contractor in a Change Towards a Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; Sandra Valdani; [2021]
  Nyckelord :circular economy; organizational change; circular construction; motivational factors; cirkulär ekonomi; organisationsförändring; cirkulärt byggande; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Few have missed out on the fact that the world's carbon dioxide emissions need to be reduced, and the need to switch to a circular economy in order to save earth’s resources is increasingly discussed. In Sweden, the construction sector accounts for more than a third of all generated waste and almost a quarter of all hazardous waste. LÄS MER

 4. 4. Vi älskar att kämpa tillsammans! : Faktorer som påverkar tonårsflickors idrottande.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Linnea Bragderyd; Cecilia Westergård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien var att studera anledningar till varför tonårsflickor i åldrarna 13–16 år stannar kvar eller lämnar sin föreningsidrott med hjälp av två frågeställningar: Vilka individfaktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Vilka organisatoriska faktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Metod  En kvalitativ intervjustudie utfördes, där sex flickor i 14–15 årsåldern; tre aktiva inom föreningsidrott och tre som slutat, intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utformad för respektive kategori. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med metoden innehållsanalys där teman identifierades och kondenserades utifrån en induktiv ansats och ett latent förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Motivationsklimat som moderator i relationen mellan perfektionism och prestationsångest: : En kvantitativ studie på damfotbollsspelare i division 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Oscar Carlson; Emma LIndberg; [2021]
  Nyckelord :Female soccer players; performance anxiety; motivational climate; perfectionism; moderation; Damfotbollsspelare; prestationsångest; motivationsklimat; perfektionism; moderering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka (a) sambanden mellan perfektionism, motivationsklimat och prestationsångest, samt (b) hur motivationsklimatet modererar styrkan i relationen mellan perfektionism och prestationsångest. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen genomförts via ett bekvämlighetsurval. LÄS MER