Sökning: "motivational interviewing"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden motivational interviewing.

 1. 1. Motiverande samtal (MI) för ökad motivation i skolan En kvalitativ intervjustudie om hur elevhälsans professioner beskriver och upplever MI som stöd för motivation, lärande och hälsa i skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madelaine Andréasson; Lisa Vargstam; [2020-06-23]
  Nyckelord :motivation; lärande; hälsa; motiverande samtal MI ; elevhälsa;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka upplevelsen av metoden MI (motivational interviewing) blanden mindre grupp professioner inom elevhälsan som valt att använda metoden i sitt arbete medelever i behov av särskilt stöd. Därtill hur professionerna upplever att MI kan stödja elevensmotivation, lärande och hälsa samt upplevelsen av MI som metod i skolan. LÄS MER

 2. 2. Skolksköterskor utmanas av arbetet med fysisk aktivitet på mellan- och högstadiet : - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Marie Frösemo; Jenny Helgotsson Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Child Health; Health promotion; In depth- interviews; Motivational interviewing; Qualitative research; Barns hälsa; Djupintervjuer; Hälsofrämjande; Kvalitativ forskning; Motiverande samtal;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungas hälsa och välmående. I Sverige så som i hela världen ses en nedåtgående trend för barn och ungas fysiska aktivitet. Genom hälsobesöken träffar skolsköterskan alla skolbarn, vilket ger tillfälle till dialog kring barnens inställning till fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. The use of SRI strategies and motivational factors : A case study among banks and fund companies

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Oskar Karlsson; Oskar Sjöbeck; [2020]
  Nyckelord :SRI strategies; Sustainable and responsible investments; Modern Portfolio Choice Theory; Expected Utility Theory; Motivation; Profit maximization; Banks and fund companies;

  Sammanfattning : Background: In today's society, there is more pressure to be sustainable and not least in the financial world. Several agreements, such as the Paris Agreement, have been created to steer countries towards more sustainability. When it comes to the economy, several SRI strategies have been developed to serve the same purpose. LÄS MER

 4. 4. Effekt av motiverande samtal hos personer med KOL med avseende att påverka self-efficacy samt ångest och depression : En interventionsstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Malin Hägglund; Maija Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD; Self-Efficacy; Anxiety; Depression; Exercise Capasity; Motivational Interviewing; 6MWT;

  Sammanfattning : Introduktion: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som kännetecknas av ihållande luftvägssymtom och begränsningar i luftflöde. Personer med KOL är betydligt mindre aktiva än friska individer. Sänkt fysisk aktivitet är en stark prediktor för mortalitet för personer med KOL. LÄS MER

 5. 5. Webbaserade program & coaching för att främja fysisk aktivitet : En systematisk översikt om effekten av webbaserade program & coaching på individer med behov av ökad fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Adam Eklund; [2020]
  Nyckelord :Accelerometer; Behavioral Theories; Motivational Interviewing; Prevention; Questionnaire; Social Cognitive Theory; Accelerometer; Beteendefrämjandeteorier; Frågeformulär; Motiverande Samtal; Prevention; Social Cognitive Theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer och mer forskning kommer fram som styrker fördelarna med regelbunden fysisk aktiv (FA). Ändå har många svårt att röra på sig tillräckligt. I tidigare forskning har interventioner med ett webbaserat program (WBP) och interventioner med coaching fått positiva resultat med att främja FA. LÄS MER