Sökning: "motivationsklimat"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet motivationsklimat.

 1. 1. Vi älskar att kämpa tillsammans! : Faktorer som påverkar tonårsflickors idrottande.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Linnea Bragderyd; Cecilia Westergård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien var att studera anledningar till varför tonårsflickor i åldrarna 13–16 år stannar kvar eller lämnar sin föreningsidrott med hjälp av två frågeställningar: Vilka individfaktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Vilka organisatoriska faktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Metod  En kvalitativ intervjustudie utfördes, där sex flickor i 14–15 årsåldern; tre aktiva inom föreningsidrott och tre som slutat, intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utformad för respektive kategori. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med metoden innehållsanalys där teman identifierades och kondenserades utifrån en induktiv ansats och ett latent förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Tidig specialisering inom estetiska idrotter : En explorativ studie om avhopp och motivationsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Pernilla Sörensen; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tidig specialisering; Ungdomsspecialisering; Avhopp bland ungdomar; Avhopp; Motivation; Motivationsklimat; Self determination theory; Estetiska idrotter; Deliberate practice; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka tidig specialisering (TS) inom estetiska idrotter. Inom denna ram utforskades motivationsaspekter utifrån de tre grundläggande behoven inom self determination theory: autonomi, kompetens och tillhörighet, samt om graden av TS var direkt relaterat till specifika orsaker till avhopp. LÄS MER

 3. 3. Psykosociala prediktorer för prestation inom elitungdomsfotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sumar Almadjed; Jonathan Tobiasson; [2021]
  Nyckelord :Elitungdomsfotboll; Elitungdomsfotbollsspelare; Ego; Motivationsklimat; Målorientering; Resultatorienterat motivationsklimat; Task; Uppgiftsorienterat motivationsklimat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka skillnader i målorientering (task och ego) samt upplevdaledarskapsbeteenden (positiva och negativa) mellan elitungdomsfotbollsspelare som tagit sigtill elitnivå och inte tagit sig till elitnivå på seniornivå. I studien deltog 115 aktiva manligaelitungdomsfotbollsspelare i åldrarna 16–19 (M=17.49, Sd= 0. LÄS MER

 4. 4. Motivationsklimat, självbestämmande motivation och välbefinnande: En studie gjord på barn- och ungdomsfotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oscar Björn; Robin Carlsson; [2021]
  Nyckelord :child- and adolescent football players; mediation analysis; motivational climate; motivational regulations; self-determined motivation; well-being; Barn- och ungdomsfotbollsspelare; medieringsanalys; motivationsklimat; motivationsreglering; självbestämmande motivation; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om (a) självbestämmande motivationmedierar sambandet mellan ett uppgiftsorienterat motivationsklimat och välbefinnande (b)självbestämmande motivation medierar sambandet mellan ett resultatorienteratmotivationsklimat och välbefinnande. Studien är av en kvantitativ tvärsnittsdesign som tagitdel av insamlade data i ett pågående forskningsprojekt (Ivarsson m. LÄS MER

 5. 5. Vad är syftet? : Gymnasielelevers föreställning av syftet med idrott och hälsa och dess motivation till ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emil Persson; Viktor Harrysson; [2020]
  Nyckelord :Self-determination Theory; Motivationsklimat; Didaktik; Skolverket.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER