Sökning: "motivationsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet motivationsperspektiv.

 1. 1. Tidig specialisering inom estetiska idrotter : En explorativ studie om avhopp och motivationsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Pernilla Sörensen; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tidig specialisering; Ungdomsspecialisering; Avhopp bland ungdomar; Avhopp; Motivation; Motivationsklimat; Self determination theory; Estetiska idrotter; Deliberate practice; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka tidig specialisering (TS) inom estetiska idrotter. Inom denna ram utforskades motivationsaspekter utifrån de tre grundläggande behoven inom self determination theory: autonomi, kompetens och tillhörighet, samt om graden av TS var direkt relaterat till specifika orsaker till avhopp. LÄS MER

 2. 2. Vilken typ av ledarskap motiverar unga vuxna mellan 18-30 år till att idrotta? : En kvalitativ studie om ledarskap och idrottande bland unga vuxna utifrån ett motivationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Palomba Rydén; Yafet Habtu; [2021]
  Nyckelord :Leadership; Motivation; Sports; Transformational Leadership; Leader-Member Exchange Theory; Path-Goal Theory; Situational Leadership; Ledarskap; Motivation; idrott; Transformellt ledarskap; Leader-Member Exchange Theory; Path-Goal Theory; Situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Ledarskap är en viktig del i att skapa motivation hos idrottande individer. Med bakgrund mot den dramatiska nedgången av idrottare mellan 18-30 år inom den organiserade idrotten har studien haft som syfte att ta reda på vilken typ av ledarskap som motiverar dessa individer. LÄS MER

 3. 3. Motivation och motion - En kvalitativ intervjustudie med 12 elever i grund- och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Arvidsson; Hanna Gustafsson; Roger Johansson; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; motivation; elevperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syfte:Studien beskriver hur elever i grund- och gymnasiesärskolan ser på fysisk aktivitet ur ett motivationsperspektiv. Personer som har intellektuell funktionsnedsättning är en grupp i samhället som har sämre hälsa och är mindre fysiskt aktiva än andra. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörskapsutbildning ur ett motivationsperspektiv : En studie om hur elever uppfattar att entreprenörskapsutbildning bidrar till en ökad motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; Entreprenöriellt lärande; Värdeskapande lärande; Entreprenörskap i skolan; Motivation; Målteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av entreprenörskapsutbildningi skolan utifrån ett motivationsperspektiv. Flera forskare är eniga om attmotivation är en viktig förutsättning för att elever ska ta till sig utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor : Chefers upplevelse av ledarskapsutövande ur ett kommunikation- och motivationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gabriella Mannerson; Moa Schwartz; [2020]
  Nyckelord :ABW; Activity based working; Activity based office; Leadership; Management; Motivation; Communication; ABW; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Aktivitetsbaserat kontor; Ledarskap; Chefskap; Motivation; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det aktivitetsbaserade kontoret blir allt mer vanligt då fler företag och organisationer går från det traditionella kontoret till ett aktivitetsbaserat. Det aktivitetsbaserade kontoret är oftast uppdelat i olika zoner, utan bestämda platser, där medarbetare väljer plats efter arbetsuppgift. LÄS MER