Sökning: "motivationsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet motivationsstrategier.

 1. 1. Övningsmotivation : En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cim Frode; [2023]
  Nyckelord :Motivation; motivation strategies; music teachers; secondary school; intrinsic and extrinsic motivation; motivation pyramid; Motivation; motivationsstrategier; musiklärare; gymnasiet; inre och yttre motivation; motivationspyramid;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. LÄS MER

 2. 2. Självständigt arbete i fördjupningsämnet (Idrott och lärande) 15 högskolepoäng, grundnivå : Motivationsverktyg och strategier inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Feuk; Jesper Lindström; [2022]
  Nyckelord :self determination theory; physical education; Motivation; motivationspsykologi; motivationsverktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att hitta motivationsstrategier och verktyg som används av lärare inom IDH. Kunskapsöversiktens frågeställning lyder: Vad karaktäriserar funktionella/användbara motivationsstrategier och verktyg i idrott och hälsa?. LÄS MER

 3. 3. Motivation och skrivande : Faktorer och strategier för att motivera elevers skrivande av sakprosatexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fatima Lomani; [2022]
  Nyckelord :Motivation; motivationsfaktorer; motivationsstrategier; skrivande; sakprosa;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie där tidigare forskning om ämnetmotivation till skrivande av sakprosatexter studeras. Syftet med studien är attkartlägga vad tidigare forskning visar kring faktorer som kan påverka motivationentill skrivande av sakprosatexter, vilka strategier som visas i samband medmotivation till skrivande och hur dessa påverkar elevers skrivförmåga ochskrivutveckling. LÄS MER

 4. 4. Lagtränares upplevelser av att motivera ungdomar till träning under covid-19 pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anja Westerlund; Joline Österlund; [2022]
  Nyckelord :Coaching. Young athletes. Self-determination Theory. Autonomy-supportive coaching. Relatedness. Competence. Restrictions. Physiotherapy; Ledarskap. Unga idrottare. Självbestämmande teorin. Autonomi-stödjande ledarskap. Samhörighet. Kompetens. Restriktioner. Fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Pandemin slog hårt mot samhället och idrottsrörelsen då restriktionerna hindrade idrottare från att träna som tidigare. Studier har visat att pandemin har påverkat många idrottare emotionellt och psykiskt. LÄS MER

 5. 5. Ett specialpedagogiskt arbetssätt för att skapa motivation : En studie om motivationsskapande strategier i specialundervisning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ziwen Zhang; [2022]
  Nyckelord :Mathematics; Motivational work; remedial teaching; semistructured interviews; Matematik; motivationsarbete; specialundervisning; semistrukturerad intervju;

  Sammanfattning : Zhang, Ziwen (2022). Ett specialpedagogiskt arbetssätt för att skapa motivation.Speciallärarprogrammet i Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling ochledarskap, Lärande och samhället, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER