Sökning: "motive of honour"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden motive of honour.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck : En innehållsanalys av domar före och efter straffskärpningsgrunden den 1 juli 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Lisa Antonsson; Caroline Hatheyer; [2021]
  Nyckelord :honour; court; ideal victim; cultural criminology; heder; tingsrätt; idealt offer; kulturkriminologi;

  Sammanfattning : 1 juli 2020 trädde en ny straffskärpningsgrund i laga kraft, som innebar att hedersmotiv ska utgöra en försvårande omständighet. Syftet med vår studie var att undersöka skillnaden mellan hur tingsrätten och åklagaren motiverar och argumenterar kring hedersmotivet i sex utvalda domar, innan och efter straffskärpningsgrunden. LÄS MER

 2. 2. Hedersmotiv som försvårande omständighet – En analys av rättstillämpningen efter 29 kap. 2 § 10 p BrB ikraftträdande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Lindén; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; hedersmotiv; hedersvåld; försvårande omständigheter; criminal law; motive of honour; honour-based violence; aggravating circumstances; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 29 kap. 1 § brottsbalken anges att straffet för ett brott ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Straffvärdet för ett brott kan anses spegla brottets allvarlighet och flera omständigheter kan påverka straffvärdet. I 29 kap. LÄS MER

 3. 3. Behovet av att komplettera det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Wester; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; hedersbrott; hedersmotiv; straffvärde; försvårande omständighet; kriminalisering; brottsoffer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this study, two suggestions on combating honour-related violence and oppression are evaluated. The suggestions are to introduce a legal provision concerning acts committed with an honour motive and to introduce honour motives as a specific aggravating circumstance. LÄS MER

 4. 4. Hedersbrottslighetens ideala offer : En kvantitativ genomgång av polisens utredningar av brott med hederskaraktär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lisa Andersas; Malin Engholm; [2016]
  Nyckelord :honour-related crime; ideal victim; crime victim; Patriarch; hedersrelaterad brottslighet; ideala offret; brottsoffer; Patriark;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, som kan kopplas till uppfattningen om det ideala offret, påverkar utfallet av polisers självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta har en kvantitativ metod tillämpas samt en logistisk regression av data baserad på identifierade brott av hederskaraktär i Dalarna genomförts. LÄS MER

 5. 5. De unga kvinnorna och männen vi sviker - en komparativ studie av svensk och dansk rätt avseende bevismöjligheterna vid medverkan till hedersmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Fröberg; [2015]
  Nyckelord :hedersmord; medverkansansvar; medverkan till hedersmord; Danmark; Sverige; hedersmotiv; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1990-talet och fram till idag har Sverige och det svenska rättsväsendet fått uppleva att unga kvinnor och män mördats i hederns namn. Det var främst i samband med morden på Pela och Fadime som be-greppet hedersmord fick fäste i det svenska allmänna medvetandet. LÄS MER