Sökning: "motivera sina anställda att prestera"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden motivera sina anställda att prestera.

 1. 1. Belöningssystem för arbetare : En fallstudie på ett industriföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Agonis Haxhiu; Max Glasberg; [2021]
  Nyckelord :Reward system; incentive program; motivation; industry; goal congruence; worker; blue-collar worker; goal-setting; Belöningssystem; incitamentsprogram; motivation; industribranschen; målkongruens; arbetare; blue-collar worker; målsättande;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett välkänt ekonomiskt styrmedel som används av företagsledare för att motivera anställda till att utföra prestationer som ligger i linje med företagets mål är belöningssystem. Belöningssystem fungerar olika i olika branscher och måste anpassas efter typ av verksamhet och anställda. LÄS MER

 2. 2. Motivation i offentlig sektor : En kvalitativ studie av psykologiska belöningars betydelse för motivationen hos anställda i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Offentlig sektor; motivation; psykologiska belöningar;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn i Sverige ansvarar för verksamheter inom stat, kommun och landsting och omsätter ungefär en tredjedel av landets sysselsatta. Tidigare forskning på motivation har inte fokuserat på offentlig sektor i lika stor grad som privat sektor och sådan forskning behövs eftersom det finns vissa betydande skillnader mellan sektorerna. LÄS MER

 3. 3. Kulturella skillnader inom arbetsmotivation –En undersökning av tysk och svensk personal inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Renström; Felix Sjöholm; [2016-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Belöningssystem är ett tillvägagångssätt som avser attmotivera sina anställda att prestera i riktning mot organisationens mål. Människordrivs dock av olika saker och en anställds nationella kultur kan påverka vad denne harför preferenser. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot uppsatta mål – Hur kan motivation och identifiering förbättra prestation i organisationen. En fallstudie på Region Skånes universitetssjukhus.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aneta Karman; Melinda Dinh; Christopher Wihlborg Ogesjö; [2015]
  Nyckelord :Principal-agentteorin; motivation; identifiering; organisation; mål; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Vägen mot uppsatta mål – Hur kan motivation och identifiering förbättra prestation i organisationen Seminariedatum: 16 januari 2015 Ämne/Kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Melinda Dinh, Aneta Karman, Christopher Ogesjö Handledare: Anna Thomasson Fem nyckelord: Principal-agentteorin, motivation, identifiering, organisation, mål Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur en organisation kan motivera sina anställda till att jobba mot organisationens mål genom att hitta samband mellan vad som motiverar de anställda och hur de identifierar sig med organisationen. Metod: En kvalitativ fallstudie med fokus på intervjuer genomfördes för att kunna se på djupet i hur motivation fungerar i en organisation. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmotivation - en kvalitativ studie om motivation inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Bergström; Matilda Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Motivation; inre yttre motivation; motivationsfaktorer hygienfaktorer; belöningssystem; banksektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationer inom banksektorn motiverar sina anställda till att prestera och leverera de resultat som organisationen eftersträvar, samt om de anställda upplever de metoder som används som motiverande.Uppsatsens teoretiska referensram består av etablerade teorier inom området arbetsmotivation. LÄS MER