Sökning: "motiverande faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden motiverande faktorer.

 1. 1. MOTIVERANDE FAKTORER FÖR ATT SÖKA VÅRD VID HEPATIT C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Wiklund Kolevska; Olga Sörensen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hepatit C virus HCV ; motiverande faktorer; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Hepatit C virus (HCV) med injektionsmissbruk som främsta orsak har globalspridning och har utifrån WHO:s prioritering att minska sjukdomens prevalens fram till år 2030skapat behov av förebyggande och behandlande insatser även inom svensk hälso- och sjukvård.Ojämlikheter och stigmatisering inom hälso- och sjukvården har skapat barriärer för personermed missbruksproblematik och konstaterad HCV att söka vård och genomgå behandling vilketskapar behov av ökad förståelse kring individernas komplexa behov. LÄS MER

 2. 2. Jag blir motiverad när... : En kvantitativ studie om vilka multiplikationsmetoder som motiverar elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tea Adolfsson; Linnéa Nilsson; Nadja Molazem Ehtesham Olsson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; multiplikation; multiplikationsmetoder; inre och yttre motivationsfaktorer.;

  Sammanfattning : Den här empiriska forskningsrapporten riktar in sig på vilka metoder samt vilka inre och yttre faktorer som motiverar elever till att träna multiplikation. Undersökningen har genomförts på två skolor i årskurs 5. Forskningsmetoden som tillämpats för att besvara frågeställningarna är av kvantitativ karaktär och utgörs av en enkät. LÄS MER

 3. 3. Viljan att stanna kvar : En kvalitativ undersökning av retention och motivationur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Greve; Mathilda Carlström; [2020]
  Nyckelord :retention; motivation; employee perspective; officials; retention; motivation; medarbetarperspektiv; tjänstemän;

  Sammanfattning : I Sverige är retention, alltså kvarhållandet av anställda, relativt outforskat. Därför är syftet medstudien att undersöka vilka faktorer i arbetet som bidrar till att individer väljer att stanna kvar hossamma arbetsgivare under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. Motiverande läsinlärning : En studie av lärares arbetssätt för att motivera sina elever till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :extrinsic motivation; intrinsic motivation; literacy; motivation; Self-Determination Theory; Inre motivation; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; motivation; medbestämmandeteorin; yttre motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 föredrar att använda för att öka motivationen hos eleverna samt att öka förståelsen för hur lärare arbetar med dessa metoder i de lägre årskurserna. De teoretiska utgångspunkterna har varit en lärandeteori, Pragmatismen, samt två motivationsteorier som är Teori om förväntningar och värden och Medbestämmandeteorin. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem baserat på kundnöjdhet : En fallstudie på en organisation inom bank- och försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Felicia Bergström Kvidén; Isabella Martinsdottir; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; incentive system; employee; case study; qualitative method; Kundnöjdhet; belöningssystem; medarbetare; fallstudie; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Kundnöjdhet är ett icke-finansiellt prestationsmått. Det kan kopplas till ett belöningssystem för att motivera och vägleda medarbetare samt främja en ökad ansträngning att skapa nöjdare kunder. Ytterligare forskning behövs kring vad som talar för respektive mot att denna koppling fungerar för att motivera medarbetare. LÄS MER