Sökning: "motorik koncentrationsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden motorik koncentrationsförmåga.

 1. 1. Fysisk aktivitet och läsutveckling - en kunskapsöversikt om det eventuella sambandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :My Bröchner; Anna Ocasio; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; koncentration; Läsning; Läsutveckling; Minne; Motorik; Motorisk träning;

  Sammanfattning : Översiktens syfte var att undersöka vilka effekter fysisk aktivitet har på läsutveckling. Kunskapsöversikten är ett självständigt arbete på grundnivå. Vi har sökt, analyserat och granskat forskning för att sammanställa den kunskap som gjorts kring eventuella samband mellan fysisk aktivitet och läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Rörelse i förskolan : En enkätstudie om hur ofta förskollärare och barnskötare planerar rörelseaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Eriksson; Elin Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; Förskola; Förskollärare; Barnskötare; Planerad rörelseaktivitet.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ofta förskollärare och barnskötare utför planerade rörelseaktiviteter på förskolan och vad som påverkar att vissa av dessa rörelseaktiviteter inte blir av. I bakgrunden ges en översikt om hur rörelsen i förskolan ser ut, hur förskollärarens förhållningssätt till rörelse är samt rörelsens positiva effekter utifrån vetenskapliga artiklar och för ämnet relevant litteratur. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers upplevelser och användning av en nutida skolgård : inspiration för skolgårdsutveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maroa Abdulah; [2016]
  Nyckelord :skolgårdsplanlösning; mångfunktionalitet; nutida skolgård; utomhusundervisning; sociala aktiviteter; vegetation; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Alla barn har rätt till utomhusmiljö i samband med skolan där de tillbringar många timmar varje dag i flera år. Utomhusvistelse i välutformade skolgårdar har dokumenterad positiv inverkan på elevernas motorik, lärande, social kompetens samt koncentrationsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Motorisk träning : Grundrörelseträning främjar barns koncentrationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Katarina Torsson; Annika Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Miljö; rörelse; koncentrationsförmåga; barn; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger på förskolan hjälper barn med koncentrationssvårigheter och vilken kunskap som finns hos pedagogerna. Vi undersöker även miljöns inverkan på barn med koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares föreställningar om barns motoriska utveckling i förskolans utemiljö : En studie om hur förskollärare använder förskolans utemiljö för att främja barns motorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ida Karlsson; Therese Andersson; [2014]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; utemiljö; motorik; motorisk utveckling;

  Sammanfattning : Medveten motorisk träning har visat sig vara gynnsamt för barns senare skolprestationer. Det här antyder tidigare forskning som menar att det finns ett samband mellan barns motorik och deras koncentrationsförmåga och skolprestationer. LÄS MER