Sökning: "motorisk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden motorisk utveckling.

 1. 1. Barns motoriska utveckling i utomhusundervisning : En kvalitativ studie utifrån förskollärares syn på barns motoriska utveckling i utomhusundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Denice Kovacs; Catarina Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien .r att bidra med kunskap om hur f.rskoll.rare upplever motorisk utveckling i utomhusundervisning, hur f. LÄS MER

 2. 2. "Detta är en superbra cykelväg, men vi har ju inga cyklar här..." : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av förskolegården.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Häll; Ellinor Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; uppfattning; utomhusmiljö; förskolegård; pedagogik; miljö; förskola;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med syftet att synliggöra förskollärares uppfattningar av förskolegården. Frågeställningarna för studien är följande: Hur uppfattar förskollärarna förskolegården och dess pedagogiska möjligheter för lek och lärande? Vilka utvecklingsbehov uppfattar förskollärna att förskolegården har? Vad uppfattar förskollärarna som de största påverkansfaktorerna i relation till förändring av förskolegården? För att besvara ovanstående frågeställningar genomfördes samtalspromenader med sex förskollärare på deras respektive förskolegård. LÄS MER

 3. 3. Barns rörelse i förskolan : Förskollärarnas resonemang om rörelseaktiviteter och dess effekter i förskolans olika miljöer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elvesa Jujic; Beatrice Bogren; [2021]
  Nyckelord :Rörelseaktivitet; förskolans miljö; motorisk utveckling; kognitiv utveckling; sociokulturella speglingar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares syn på arbetet med rörelseaktiviteter i förskolans olika miljöer, samt vilka effekter det ger på barns utveckling. Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer, där sex förskollärare i två olika kommuner gav sin syn på hur arbetet med rörelse sker på deras förskola. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters upplevelser av att arbeta inom elevhälsan : Uppfattningar om utveckling av fysioterapeuters roll i skolans värld och att arbeta i skolhälsoteam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Agnes Lindgren; Moa Skogh; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; Physiotherapist in school; School based health care; Physical activity in school; Motor development; Professional development; Fysioterapi; skolfysioterapeut; elevhälsa; fysisk aktivitet i skolan; motorisk utveckling; professionell utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samband mellan motorisk utveckling, fysisk aktivitet och lärande finns väl dokumenterade. Processer för att utveckla implementeringen av fysisk aktivitet i skolan har påbörjats bland annat genom fysioterapi som en del av elevhälsan, ett relativt nytt verksamhetsområde. LÄS MER