Sökning: "motorisk utveckling"

Visar resultat 11 - 15 av 125 uppsatser innehållade orden motorisk utveckling.

 1. 11. Motoriska och kommunikativa utvecklingsavvikelser. : Barnhälsovårdssjuksköterskans bedömning, åtgärder och förutsättningar - en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefin Johansson; Emma Henriksson; [2018]
  Nyckelord :: Child Health Services; Motor Skill Disorders; Communication Disorders; Early Detection; Person-Centered Care; Health Promotion; Barnhälsovården; Motorisk utvecklingsavvikelse; Kommunikativ utvecklingsavvikelse; Tidig upptäckt; Personcentrerad vård; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer skillnader avseende hur barnhälsovårdssjuksköterskor identifierar utvecklingsavvikelser, och det har sedan länge efterfrågats evidensbaserade, standardiserade metoder för upptäckt av kommunikativa och motoriska utvecklingsavvikelser. Syfte: Att undersöka hur motoriska och eller kommunikativa utvecklingsavvikelser för barn upp till och med 18 månader uppmärksammas inom barnhälsovården, vilka förutsättningar det finns för bedömningen, samt vilka åtgärder som vidtas vid utvecklingsavvikelser. LÄS MER

 2. 12. Effekten av fysisk aktivitet hos barn med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Berglund; Sofia Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :Autism spectrum; physical activity; social interaction; behavior; motor skills;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Barn med autismspektrumtillstånd (AST) avstår ofta fysisk aktivitet av anledningen att de har svårt med det sociala samspel som skapas i en grupp med människor. De kan även ha begränsad rörelseförmåga, vilket gör att den motoriska utvecklingen blir försenad eller aldrig utvecklas. LÄS MER

 3. 13. Pediatrisk fysioterapi är ett komplext arbetsområde : Fysioterapeuters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martina Skoglund; Olivia Modin; [2018]
  Nyckelord :Behavior medicine; Infant; Motor deviation; Treatment; Behandling; Beteendemedicin; Motoriska avvikelser; Spädbarn;

  Sammanfattning : Bakgrund: En del av arbetet som fysioterapeut inom pediatrik består av att genomföra behandling av spädbarn som lider av motoriska avvikelser. Arbetet syftar till att förebygga, upprätthålla och utveckla barnet utifrån bedömda förutsättningar. LÄS MER

 4. 14. En fenomenografisk analys av några föräldrars uppfattning om barns musikaliska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Bergman; Moa Marteby; [2018]
  Nyckelord :Music; parents; Preeschool;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera några föräldrars uppfattningar om barns musikaliska utveckling. Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med föräldrar i en kommun i Södra Sverige har vi undersökt uppfattningar om barns musikaliska utveckling. LÄS MER

 5. 15. Motorik i förskolans olika miljöer : en studie om hur pedagoger arbetar med motorik i verksamheten

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Persson; Patrik Persson; [2017]
  Nyckelord :Motorik; rörelse; förskola;

  Sammanfattning : Detta arbete är skrivit av Patrik Persson och Johanna Persson som studerar till förskollärare på högskolan Kristianstad. Arbetet handlar om hur pedagogerna på två olika förskolor i Skåne arbetar med rörelse och motorisk utveckling i förskolans verksamhet. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi lagt märke till att t.ex. LÄS MER