Sökning: "motorisk utveckling"

Visar resultat 16 - 20 av 125 uppsatser innehållade orden motorisk utveckling.

 1. 16. Pedagogiska aktiviteter i förskolans utemiljö : En systematisk analys av förutsättningar, intentioner och genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erica Lundahl; Marie- Nordlund Östman; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; intention; analysverktyg; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur förskolors utemiljöer är utformande och används för att främja barns lärande och utveckling. Vidare undersöks förskollärares intentioner och syften med utevistelse samt vad de tänker är en god pedagogisk miljö. Studien berör även barns tankar kring utevistelsen. LÄS MER

 2. 17. Barns rörelse i förskolans verksamhet : Hur rörelseaktiviteter integreras i förskolans verksamhet enligt uppfattningar från förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Suzanne Sandholm; Susanne Gerndt; [2017]
  Nyckelord :Movement and motor skills; motion and motor development; movement and learning; varying environments; forms of movement; Rörelse och motorik; rörelse och motorisk utveckling; rörelse och lärande; varierande miljöer; rörelseformer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om varför det är viktigt att barn får delta i olika rörelseaktiviteter på förskolan. Uppsatsen kommer bland annat att lyfta hur förskollärare tänker kring rörelse, vilka former av rörelse som integreras samt vilka förutsättningar pedagogerna upplever att de har när det gäller att erbjuda barnen olika rörelseaktiviteter. LÄS MER

 3. 18. Pedagogers arbetssätt med motorik i förskolan : Barns möjlighet till rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Emelia Jarleberg; Linda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Pedagog; Motorik; Motorisk träning; Motorisk utveckling; Förskola;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar med kunskap om hur några pedagoger arbetar med motorik i förskolan. Den synliggör hur varje förskola som ingår i studien arbetar utifrån de förutsättningar som de har. Studien visar på vilka sätt och med vilka hjälpmedel pedagogerna stimulerar barnens motoriska utveckling. LÄS MER

 4. 19. Barns motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljöer : En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns motoriska utveckling i utomhusmiljö och deras möjligheter att tillgodose detta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jasmina Mrso; Sabina Brankovic; [2017]
  Nyckelord :förskola; utomhusmiljö; utomhuspedagogik; motorisk utveckling; rörelseaktiviteter;

  Sammanfattning : Children's motor development in pre-school outdoor environments - A qualitative study of preschoolers' views on children's motor development in the outdoor environment and their ability to meet this Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om några förskollärares syn på utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling samt deras möjligheter att främja detta. Studierna baseras på sex stycken kvalitativa-semistrukturerade intervjuer med förskollärare och pedagoger som är verksamma i olika förskolor i Malmö. LÄS MER

 5. 20. “Barn som snubblar utan snubbeltråd” : En studie om hur barn i grovmotoriska svårigheter kan stöttas,stimuleras och utmanas i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Azhar Al-fadli; Sara Hofberg Berggren; [2017]
  Nyckelord :motorik; motorisk utveckling; rörelse; fysisk aktivitet; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa verksamma förskollärares upplevelser av arbetet med attstötta, stimulera och utmana barn i grovmotoriska svårigheter. Denna studie är således enkvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på sex olikaförskolor. LÄS MER