Sökning: "motorisk utveckling"

Visar resultat 21 - 25 av 125 uppsatser innehållade orden motorisk utveckling.

 1. 21. Möjligheter till rörelse på förskolans utegård : En studie om förskollärares förhållningssätt till förskolans utegård och de möjligheter till motorisk utveckling den erbjuder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anna Persson; [2017]
  Nyckelord :preschool teacher; outdoor environment; movement development; planned activities for movement; förskollärare; utegård; miljö; motorik; rörelseutveckling; planerade rörelseaktiviteter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate preschool teachers approach on the environment of the preschool and its possibilities for activities of movement. The method used in this study was interviews. Four preschool teachers were selected from four different preschools, one teacher per school. LÄS MER

 2. 22. Barns motorik i förskolans inomhusmiljö : En studie om hur förskollärare arbetar med de yngsta barns möjlighet till motorisk utveckling i förskolans verksamhet inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Emelie Klockare; [2017]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; motor development; indoor environment; Förskola; förskollärare; motorisk utveckling; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how preschool teachers relate to their assignment and work to stimulate young children's motor skills in indoor environment. To carry out the study one question was formulated asking how the preschool teacher experience that their impact create the conditions and opportunities for developing the younger children's motor skills in the indoor environment. LÄS MER

 3. 23. Varsågod och stå! : En studie om avkodningshastighet kopplat till kroppsställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Camilla Antonsson; Helen Steen; [2016]
  Nyckelord :avkodning; avkodningshastighet; ergonomi; koncentration; kvarstående reflexer; motorik; motorisk utveckling; sittställning;

  Sammanfattning : Att kunna läsa är att vara delaktig i samhället och kunna påverka. Sveriges elever läser sämre enligt PISA resultat. Lässvårigheter beror oftast på svagheter i avkodning.Studien syftade till att undersöka om avkodningshastigheten påverkas av kroppsställningen. LÄS MER

 4. 24. Rörelse på förskolegården : Pedagogernas arbete med rörelse och motorik på förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Amelie Axén; [2016]
  Nyckelord :Preschool yard; motor development; planned movement activities; outdoor exercise; Förskolegård; motorisk utveckling; planerade rörelseaktiviteter; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Movement and motor development for children is a current issue. Research shows that children are becoming more sedentary in front of the television, computer, iPad, etc. The purpose of my thesis is to study how pedagogues work with movement and motor development in the preschool yard. LÄS MER

 5. 25. En studie om barns motoriska utvecklingsmöjligheter i förskolans inomhusmiljö

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Veronica Johansson; Johanna Persson; [2016]
  Nyckelord :Barn; förskola; inlärning; lek; material; motorik; pedagog;

  Sammanfattning : Barn rör sig mindre idag än tidigare, vilket kan leda till minskad stimulans av barns rörelseutveckling. I förskolans läroplan finns strävansmål för att stimulera barns motoriska utveckling. LÄS MER