Sökning: "motorisk utveckling"

Visar resultat 6 - 10 av 125 uppsatser innehållade orden motorisk utveckling.

 1. 6. Utemiljöns inverkan på barns motoriska utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolans utemiljö främjar barns motoriska utveckling ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Berrstrå; [2018]
  Nyckelord :Preschool; motor; motor development; outdoor environment; preschool yard; Förskola; motorik; motorisk utveckling; utemiljö; förskolegård;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska förskolpedagogers upplevelse av sin förskolegård samt närliggande miljö med koppling till barns motoriska utveckling, utifrån två frågeställningar. På vilket sätt anser pedagogerna att förskolegårdens utfärdande främjar barns motoriska utveckling och rörelsebehov? Upplever pedagogerna att de tar tillvara på närliggande miljö och på vilket sätt anser de att den främjar barns motoriska utveckling?   Studien utgår från Reggio Emilia som teoretiskt ramverk där utemiljön och pedagogens roll som medforskare har stor betydelse för att främja barnens motoriska utveckling. LÄS MER

 2. 7. Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan : En kvantitativ studie om förskollärares attityd till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Engman; [2018]
  Nyckelord :Didactics; Movement activities; Physical activity; Motorskills; Preschool; Didaktik; Rörelsestund; Fysisk aktivitet; Motorisk utveckling; Förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the attitude of pre-school teachers to  planed physical activity in preschool. This study find out which factors may affect the implemention of planed physical activity in preschool. This study was conducted through a questionnaire. It was sent to pre-school teachers with an pre-school teacher education. LÄS MER

 3. 8. Fysisk aktivitet i förskolan : En enkätstudie om den fysiska aktiviteten i förskolan och pedagogernas synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anna Zander; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; motor development; preschool; health; Fysisk aktivitet; motorisk utveckling; förskola; hälsa;

  Sammanfattning : In today´s society health is a part of everyday life and good health in children is something that is important. Good conditions are needed for the children to be able to promote a physical lifestyle and this needs to be started already in preschool. LÄS MER

 4. 9. Lek och barns motoriska utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på leks relation till barns motoriska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Preschool teacher; play; motor development; preschool; indoor environment; outdoor environ-ment; body; Maurice Merleau-Ponty; Förskollärare; lek; motorisk utveckling; förskolan; inomhusmiljön; utomhusmiljön; kroppen; Maurice Merleau- Ponty;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om hur förskollärare ser på lek och dess betydelse för barns motoriska utveckling. De har fått dela med sig av sina tankar om hur lek och motorisk utveckling har för relation och vad förskollärare anser är deras roll vad gäller lek och motorisk utveckling. LÄS MER

 5. 10. Motorik i förskolan : En lustfylld upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sarah Holmberg Grisell; [2018]
  Nyckelord :Produktarbete; motorik; rörelsesaga; förskola;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om små barns grovmotoriska utveckling och hur man som pedagog kan stimulera en lustfylld upplevelse tillsammans med barnen. Syftet är att skapa en produktprototyp som tillför ett medvetet arbete med grovmotoriska rörelser i förskolan där pedagogen medverkar aktivt. LÄS MER