Sökning: "motståndskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet motståndskraft.

 1. 1. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 2. 2. Maskrosarbetare En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av resiliensskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nåmis Louisedotter; [2022-01-24]
  Nyckelord :resiliens; copingstrategier; socialarbetare; motståndskraft; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. LÄS MER

 3. 3. Exploring Dynamic Production Cost and Total Cost of Ownership to Support Purchasing Strategy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maisha Mulk; Julia Sörensen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continued rise of EVs, as well as other industries seeking to electrify, will necessitate a capacity of LIB cells that are more than tripled by 2030. As LIB cell customers are demanding cheaper, and customized cells with high quality, requires LIB producers to lower their LIB production cost. LÄS MER

 4. 4. Resiliens enligt vem? : En kvalitativ studie i hur centrala aktörer inom totalförsvaret framställer begreppet resiliens

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Nicholas McGuinness; [2022]
  Nyckelord :Samhälle; Resiliens; Motståndskraft; robust; hybridkrigföring; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : In connection with the Russian invasion of Ukraine in 2014, the building of the Swedish total defence was brought to the fore. In its focus, the Swedish government has emphasized total defence should be resilient to external threats, but without defining the concept of resilience. LÄS MER

 5. 5. I väntan på katastrofen : En undersökning av naturliga miljörisker i Uppsala stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ludvig Noreen; [2022]
  Nyckelord :Naturhändelse; Naturkatastrof; resiliens; sårbarhet; motståndskraft;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de naturliga miljörisker och naturfaror som finns i Uppsala stad, vilka konsekvenser de kan generera och vilken motståndskraft staden har för att stå emot dessa. Den har också undersökt om teorierna om sårbarhet och resiliens inom katastrofhantering har någon förankring i det arbetssätt som verkställande aktörerinom Uppsala stad utgår ifrån. LÄS MER