Sökning: "mottagande"

Visar resultat 1 - 5 av 554 uppsatser innehållade ordet mottagande.

 1. 1. Designartefakter som kommunikationsverktyg inom mjukvaruutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Victoria Hjalmarsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samarbetet mellan UX (User Experience) Designers och mjukvaruutvecklare är sällan helt friktionsfritt, vilket delvis beror på sammanflätningen av deras olika arbetssätt, kommunikationssätt samt otydligheter i hur samarbetet bäst bör gå till. Designers lämnar ofta över designprototyper till utvecklare inför implementering, vilket innebär att de fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan parterna. LÄS MER

 2. 2. Min vän i fårakläder : En studie om parasociala interaktioners påverkan på podcastmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Malmström; Theodor Lindfors; [2022]
  Nyckelord :Parasociala interaktioner PSI ; Parasociala relationer PSR ; Engagemang; Lyssningsfrekvens; Marknadsföring; Podcasts; Influencer marketing; Word of mouth;

  Sammanfattning : Podcasts är ett relativt nytt fenomen i medievärlden och har skapat ett utrymme som bryggar gapet mellan konsument och varumärke. Medieformen skapar en nära relation mellan lyssnare och programledare till den utsträckningen att lyssnare kan se programledare som vänner eller bekanta. LÄS MER

 3. 3. En berättelse genom ett datorspel : En undersökande analys av berättar- och lyssnarinstanser i datorspelet Undertale.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexander Haraldh; [2022]
  Nyckelord :Berättande; Fokalisering; Datorspel; Dataspel; Intertextualitet; Metatextualitet; Musik;

  Sammanfattning : Undertale1 is a computer game developed by Toby Fox. The game was published in 2015 and received a positive reception. The purpose of this essay is to investigate how Undertale tells his story. This is done through narrative analysis with a focus on focalizations and narrator positions. LÄS MER

 4. 4. Den nya visselblåsarlagen - En arbetsrättslig analys utifrån ett visselblåsar- och arbetsgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; visselblåsning; whistleblowing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har i EU införts ett direktiv som ska skydda personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Därmed var Sverige tvungen att införa en ny visselblåsarlag, som gäller parallellt med annan lagstiftning som kan ge skydd åt en visselblåsare. LÄS MER

 5. 5. ”Ett kompakt litterärt mörker” : En kvalitativ innehållsanalys av det offentliga mottagandet av litteraturtypen feelbad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Stråle; [2022]
  Nyckelord :Feelbad; mottagande; litteraturbruk; litteratursociologi; biblioteks- och informationsvetenskap; dokumentinsamling;

  Sammanfattning : This study aims to look at the public reception of the literary form called feelbad. The empirical material is a selection of digital and printed documents and the method used is qualitative content analysis. Feelbad is a literary form which does not have a clear definition but is however used by both regular and professional readers. LÄS MER