Sökning: "mountain avens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mountain avens.

  1. 1. Naturvård och efterbehandling i Masugnsbyns dolomittäkt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Lina Edgren; [2016]
    Nyckelord :fjällsippa; Dryas octopetala; kalktallskog; kalkgranskog; dryas-hed; Masugnsbyn; dolomit; mountain avens; lime pine forest; lime spruce forest; dryas-heath; dolomite;

    Sammanfattning : Vid all täktverksamhet är miljöarbetet viktigt, och stort fokus läggs idag på efterbehandling av verksamhetsområdet. Ofta är målet att gröngöra området med sprutsådd eller liknande, och ibland eftersträvas att området ska likna omgivningarna. LÄS MER