Sökning: "muddermassor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet muddermassor.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. Nyttjande av sprängsten från hav och land : En redogörelse över hanteringen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Caroline Norberg; [2021]
  Nyckelord :Sprängsten; muddring; miljöbalken; avfallshierarkin;

  Sammanfattning : I miljöbalken finns det bestämmelser som syftar till att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Hållbar materialförsörjning innebär att samhällets långsiktiga behov av ballast i en region ska tillgodoses på ett resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön, människors hälsa och utan att framtida generationers behov av material äventyras. LÄS MER

 3. 3. Stabilisering av tjärförorenat sediment i området Kolkajen-Ropsten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Sterud; [2017]
  Nyckelord :Sediments; PAH; s s; binders; stabilization; solidification; dredging; Sediment; PAH; s s; bindemedel; stabilisering; solidifiering; muddermassor;

  Sammanfattning : Sedimenten i området Kolkajen-Ropsten, Stockholm, innehåller höga halter av tjäroljor till följd avtidigare produktion i gasverket på området. Stockholms stad planerar att utföra byggnation i detnuvarande vattenområdet, vilket ökar risken för spridning av föroreningar. LÄS MER

 4. 4. Nyttiggörande av stabiliserade/solidifierade muddermassor ovan vattenytan : En studie av sediment från hamnarna i Köping och Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Öborn; [2014]
  Nyckelord :Dredged sediments; stabilization solidification; PAH; TBT; heavy metals; leaching; Muddermassor; stabilisering solidifiering; PAH; TBT; tungmetaller; lakning;

  Sammanfattning : Muddringsprojekt är en global företeelse och görs av flera olika anledningar, till exempel för miljömässiga aspekter och för breddning av farleder. För att få en hållbar utveckling är det viktigt att finna bra lösningar på frågan hur förorenade sediment skall hanteras . LÄS MER

 5. 5. Miljösystemanalys av förorenade muddermassor utifrån ett Livscykelperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Robert Brandt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bottensediment i anslutning till hamnarna runt Östersjön har i stor utsträckning blivit kontaminerade av föroreningar. Behovet av muddringsinsatser är därför stort. Traditionella hanteringssätt har varit tippning till havs samt deponi. På senare tid har stabilisering av massorna i hamnen visat sig vara ett möjligt alternativ. LÄS MER