Sökning: "mullite"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mullite.

  1. 1. Thermal barrier coatings for diesel engine exhaust applications

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Christoffer Blomqvist; [2014]
    Nyckelord :TBC; thermal barrier coatings; APS; mullite; YSZ;

    Sammanfattning : The strive to increase the engine efficiency in terms of fuel consumption and lower emissionshave lead to higher demands on materials. In this thesis five different thermal barrier coatingsapplied using air plasma spraying to three materials commonly used for exhaust applicationare evaluated. LÄS MER